Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540050121-N-2020 z dnia 19-03-2020 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 507521-N-2020
Data: 27/02/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 00141500000000, ul. ul. Medyków  16, 40-752  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032)2071532, e-mail zp@gczd.katowice.pl, faks (032)2071546.
Adres strony internetowej (url): www.gczd.katowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy środków opatrunkowych. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 16 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ oraz specyfikacji asortymentowo - cenowej (załącznik od nr 2.1 do 2.16 do SIWZ)
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy środków opatrunkowych. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 17 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ oraz specyfikacji asortymentowo - cenowej (załącznik od nr 2.1 do 2.17 do SIWZ)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Kwestie składania dokumentów Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 z późn. zm. ). Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji asortymentowo-cenowej – (załącznik nr 2.1 do 2.16) Wykonawca składa: a) oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia (podać nr Pakietu ……. poz. ………) posiada wszystkie wymagane przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych /Dz. U z 2015 poz. 876 z późn. zm./ dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania w podmiotach publicznych zgodnie z ustawą, b) oświadczenie dla Pakietu nr 12 (pieluchomajtki dla dzieci), że oferowane produkty posiadają wszystkie wymagane dokumenty dopuszczające oferowane produkty do obrotu i używania w zakładach opieki zdrowotnej i, że dokumenty będą udostępniane na każde wezwanie Zamawiającego, Pakiet nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13 próbki, wykaz próbek.
W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Kwestie składania dokumentów Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 z późn. zm. ). Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji asortymentowo-cenowej – (załącznik nr 2.1 do 2.17) Wykonawca składa: a) oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia (podać nr Pakietu ……. poz. ………) posiada wszystkie wymagane przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych /Dz. U z 2015 poz. 876 z późn. zm./ dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania w podmiotach publicznych zgodnie z ustawą, b) oświadczenie dla Pakietu nr 12 (pieluchomajtki dla dzieci), że oferowane produkty posiadają wszystkie wymagane dokumenty dopuszczające oferowane produkty do obrotu i używania w zakładach opieki zdrowotnej i, że dokumenty będą udostępniane na każde wezwanie Zamawiającego, Pakiet nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17 próbki, wykaz próbek.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: załączniki
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 17 Nazwa: Tupfery z nitką RTG (2) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz specyfikacji asortymentowo-cenowej (załącznik nr 2.17 do SIWZ) 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 jakość 30,00 termin dostawy 10,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych