wtorek, 9 sierpnia 2022
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

archiwizacja dokumentów

prowadzone archiwa dokumentacji medycznej oraz sposób i zasady jej udostępniania

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 sum w katowicach górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii prowadzi archiwum dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz udostępnia je zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (dz. u. z 2009r. nr 52, poz. 417).

szpital zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością zakładu opieki zdrowotnej.

pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.

szpital udostępnia dokumentację medyczną na pisemny wniosek:

  • pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
  • osoby upoważnionej przez pacjenta,
  • upoważnionym podmiotom i organom wymienionym w powołanej wyżej ustawie.

dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.

formy udostępniania

dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

zasady odpłatności

za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii szpital pobiera opłatę na zasadach określonych w w/w ustawie.

udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

przechowywanie dokumentacji medycznej:

szpital przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon);
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia);
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

wytworzył: rzecznik prasowy gczd (20-11-2009)
wprowadził: piotr lipski (20-11-2009)

Strona wyświetlona: 16 716 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)