poniedziałek, 25 maj 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2014-05-27 11:04:29
Powrót do aktualnego wyglądu

praca

ogloszenie o konkursie na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii

rektor śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach ogłasza konkurs na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii
(40 – 752 katowice, ul. medyków 16).

kandydaci ubiegający się o to stanowisko powinni spełniać kryteria określone ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. dz. u. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).

zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. życiorys (cv) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe do zajmowanego stanowiska, w tym: kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy; (np. świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę o przebiegu pracy zawodowej);
 4. inne dokumenty potwierdzające wiedzę i dorobek kandydata dajce rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
 5. kserokopię dowodu osobistego;
 6. zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 7. oświadczenia kandydata, że nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w śląskim uniwersytecie medycznym w katowicach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. dz. u. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
kserokopie złożonych dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” (oryginały do wglądu na żądanie).

oferty z dokumentami kandydaci zgłaszający się do konkursu winni złożyć w zamkniętych kopertach umieszczając na nich swoje imię, nazwisko, adres oraz nr telefonu kontaktowego
z adnotacją „konkurs na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii”, w terminie do dnia 27 czerwca 2014 r. do godz. 12.30
na adres:
śląski uniwersytet medyczny w katowicach ul. poniatowskiego 15, 40-055 katowice
o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach. oferty nadesłane albo złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

informacje o metodach i technikach naboru:
 1. formalna weryfikacja dokumentów, o których mowa w pkt 1 – 8),
 2. analiza merytoryczna dokumentów, o których mowa pkt 1 – 8),
 3. rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości podmiotów leczniczych, w tym samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 sum górnośląskiego centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii oraz sprawdzenie kompetencji kierowniczych.
do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne.

rektor sum może unieważnić konkurs bez podania przyczyn.

informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są:
 • statut - na stronie internetowej podmiotu leczniczego – bip
 • regulamin organizacyjny oraz sprawozdanie finansowe - do wglądu w dziale ds. ochrony zdrowia sum (ul. poniatowskiego 15, 40-055 katowice, v piętro, pokój nr 504, tel.: 32 – 20 83 521, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00).

Strona wyświetlona: 8 510 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl