środa, 15 lipiec 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2004-06-15 12:21:15
Powrót do aktualnego wyglądu

zamówienia publiczne

ogloszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

1.

zamawiający:

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6

śląskiej akademii medycznej w katowicach

górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii

40-752 katowice
ul. medyków 16
woj. śląskie
pow. m. katowice
tel.
(0-32) 207 18 00, fax (0-32) 207 15 46
e-mail:zp@gczdim.katowice.pl

2.

zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę z montażem aparatury medycznej: pulsoksymetry - sztuk 2;

kardiomonitory - sztuk 2

(grupa cpv 331)

dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

3.

termin realizacji zamówienia (wymagany):

dostawa w terminie do 16.08.2004

4.

kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena - 80 %

parametry techniczne - 20 %

5.

dokumentację istotnych warunków zamówienia można odebrać:

w siedzibie zamawiającego w pokoju numer 202 lub za zaliczeniem pocztowym.

cena formularza siwz: 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych).

6.

uprawnieni pracownicy do kontaktów z wykonawcami:

z-ca kierownika działu zamówień publicznych – mgr teresa nofińska

w godzinach 900 do 1400

pokój nr 202

nr tel. /0-32/ 207 15 32

e-mail: zp@gczdim.katowice.pl

7.

miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego do dnia 29 czerwca 2004 roku do godziny 1130.

8.

miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego pokój 202 dnia 29 czerwca 2004 roku o godzinie 1200.

9.

w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy „prawo zamówień publicznych”, spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.

termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

ogloszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 60 000,00 euro

1.

zamawiający:

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6

śląskiej akademii medycznej w katowicach

górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii

40-752 katowice
ul. medyków 16
woj. śląskie
pow. m. katowice
tel.
(0-32) 207 18 00, fax (0-32) 207 15 46
e-mail:zp@gczdim.katowice.pl

2.

zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawy stymulatorów i elektrod do stałej stymulacji serca u dzieci.


dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

3.

termin realizacji zamówienia (wymagany):

12 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne.

4.

kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena 85%

jakość 15%

5.

dokumentację istotnych warunków zamówienia można odebrać:

w siedzibie zamawiającego w pokoju numer 202 lub za zaliczeniem pocztowym.

cena formularza siwz: 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych).

6.

uprawnieni pracownicy do kontaktów z oferentami:

inspektor działu zamówień publicznych mgr iwona micuła

w godzinach od 900 do 1400

pokój nr 202

nr tel. 0-32 207 15 27

e-mail: zp@gczdim.katowice.pl

7.

miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego do dnia 2 sierpnia 2004 roku do godziny 1130.

8.

miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego pokój nr 202 dnia 2 sierpnia 2004 roku o godzinie 1200.

9.

w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy „prawo zamówień publicznych”, spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.

termin związania ofertą 60 dni od terminu składania ofert.

ogloszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

1.

zamawiający:

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6

śląskiej akademii medycznej w katowicach

górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii

40-752 katowice
ul. medyków 16
woj. śląskie
pow. m. katowice
tel.
(0-32) 207 18 00, fax (0-32) 207 15 46
e-mail:zp@gczdim.katowice.pl

2.

zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę oprogramowania antywirusowego i biurowego w pakietach od nr 1 do 3.

(grupa cpv 302)

dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

3.

termin realizacji zamówienia (wymagany):

dostawa w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

4.

kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena 100%

5.

dokumentację istotnych warunków zamówienia można odebrać:

w siedzibie zamawiającego w pokoju numer 202 lub za zaliczeniem pocztowym.

cena formularza siwz: 30,00 zł. (słownie: trzydzieści złotych).

6.

uprawnieni pracownicy do kontaktów z wykonawcami:

referent działu zamówień publicznych magdalena morejko

w godzinach 900 do 1400

pokój nr 202

nr tel. /0-32/ 207 15 24

e-mail: zp@gczdim.katowice.pl

7.

miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego do dnia 30 czerwca 2004 roku do godziny 1130.

8.

miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego pokój 202 dnia 30 czerwca 2004 roku o godzinie 1200.

9.

w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy „prawo zamówień publicznych”, spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.

termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

ogloszenie o zamówieniu
dostawy

sekcja i: zamawiający
i. 1) oficjalna nazwa i adres zamawiającego: samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śl. am górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii, do kontaktów: mgr teresa nofińska tel. 0-32 207-15-32
fax. 0-32 25-26-303, ul. medyków 16, 40-752 katowice, woj. śląskie, tel. (032) 207 15 32, fax (032) 202 37 64, e-mail: zp@gczdim.katowice.pl, www.gczdim.katowice.pl.
2) adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. i.1).
3) adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. i.1).
4) adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. i.1).

sekcja ii: przedmiot zamówienia
ii.1) opis
1.2) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa implantów ortopedycznych.
1.3) opis przedmiotu zamówienia: pakiet nr 1 zestaw do leczenia złamań kręgosłupa.
pakiet nr 2 zestaw do leczenia skoliozy.
pakiet nr 3 zespolenie zewnętrzne ilizarowa.
pakiet nr 4 zestaw do plastyki wiązadła krzyżowego stawu kolanowego.
pakiet nr 5 gwoździe śródszpikowe podudzia i udo.
1.4) miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: siedziba zamawiającego - magazyn.
1.5) nomenklatura
1.5.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.6) czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.
1.7) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
2) wielkość lub zakres zamówienia
2.1) wartość lub zakres zamówienia: pakiety od nr 1 do nr 5.
3) czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12.

sekcja iii: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
iii.1) wymagane wadium: 6300,00 pln.
2) warunki uczestnictwa
2.1) informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

sekcja iv: tryby
iv.1) tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) wstępne ogloszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:
2) kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) informacje administracyjne
3.1) warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 22.06.2004, cena - 50.00 pln.
3.2) termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.06.2004 godzina 11:30.
3.3) termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert.
3.4) data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 22.06.2004, godzina 12:00, w siedzibie zamawiającego (sala konferencyjna pok.6).

sekcja v: inne informacje
vi.1) czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue: nie.
2) data wysłania ogloszenia: 29.04.2004.

ogloszenie o przetargu nieograniczonym

sekcja i: zamawiający
i. 1) oficjalna nazwa i adres zamawiającego: samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śl. am górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii, do kontaktów: iwona micuła tel. (0-32) 207 15 27, faks (0-32) 252 63 03, ul. medyków 16, 40-752 katowice, woj. śląskie, tel. (032) 207 15 32, fax (032) 202 37 64, e-mail zp@gczdim.katowice.pl, www.gczdim.katowice.pl.
2) adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. i.1).
3) adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: taki jak w pkt. i.1).
4) adres, pod którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. i.1).

sekcja ii: przedmiot zamówienia
ii.1) opis
1.2) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy odczynników dla laboratorium
1.3) opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników dla laboratorium:
pakiet nr 1 odczynniki dla laboratorium - wady metaboliczne,
pakiet nr 2 odczynniki dla laboratorium - analityka ogólna,
pakiet nr 3 odczynniki dla laboratorium - bakteriologia,
pakiet nr 4 odczynniki dla laboratorium - paski diagnostyczne,
pakiet nr 5 odczynniki dla laboratorium - paski diagnostyczne wraz z użyczeniem czytnika.
1.4) miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: siedziba zamawiającego - magazyn.
1.5) nomenklatura
1.5.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.6) czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
1.7) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
2) wielkość lub zakres zamówienia
2.1) wielkość lub zakres zamówienia: powyżej 60 000,00 euro
3) czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12

sekcja iii: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
iii.1) wymagane wadium: wadium ogółem wynosi 5 800,00 pln
2) informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
określone w siwz.

sekcja iv: tryby
iv.1) tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
1.2) wstępne ogloszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:
1.3) przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) kryteria oceny ofert: najniższa cena
3) informacje administracyjne
3.1) warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 14.06.2004, cena - 50 pln
3.2) termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.06.2004 godzina 11:30
3.3) termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert
3.4) data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.06.2004 godzina 12:00, siedziba zamawiającego - laboratorium.

sekcja v: inne informacje
v.1) czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue : nie
2) data wysłania ogloszenia: 16.04.2004

ogloszenie o zamówieniu

dostawa leków, płynów infuzyjnych,żywienia pozajelitowego orspraaz cytostatyków i kontastów

czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem porozumienia w sprawie zamówień rządowych (gpa): nie.

sekcja i: zamawiający
i. 1) oficjalna nazwa i adres zamawiającego: samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śl. am górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii, do kontaktów: dział zamówień publicznych
mgr joanna zyszczyńska, ul. medyków 16, 40-752 katowice, woj. śląskie, tel. (032) 207 15 32, fax (032) 202 37 64, e-mail zp@gczdim.katowice.pl, www.gczdim.katowice.pl.
2) adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. i.1).
3) adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. i.1).
4) adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. i.1).
5) rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny

sekcja ii: przedmiot zamówienia
ii.1) opis
1.1) rodzaj zamówienia na roboty budowlane:
1.2) rodzaj zamówienia na dostawy: kupno
1.3) rodzaj zamówienia na usługi:
1.4) czy jest to umowa ramowa: nie
1.5) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa leków, płynów infuzyjnych,żywienia pozajelitowego oraz cytostatyków i kontastów
1.6) opis/przedmiot zamówienia: pakiet nr 1 leki różne
pakiet nr 2 szczepionki
pakiet nr 3 preparaty krwiopochodne
pakiet nr 3.1 preparaty krwiopochodne
pakiet nr 4 psychotropy
pakiet nr 5.1 leki przeciwzakrzepowe fraxiparine amp. 0,3 ml
pakiet nr 5.2 leki przeciwzakrzepowe fraxiparine amp. 0,4 ml
pakiet nr 5.3 leki przeciwzakrzepowe fraxiparine amp. 0,6 ml
pakiet nr 5.4 leki przeciwzakrzepowe fraxiparine amp. 0,8 ml
pakiet nr 6 heparyny
pakiet nr 7 płyny infuzyjne
pakiet nr 8 żywienie pozajelitowe
pakiet nr 9 lek antithrombin
pakiet nr 10 kontrasty
pakiet nr 10.1. kontrasty
pakiet nr 10.2. kontrasty
pakiet nr 11. cytostatyki leki osłaniające i cytoprotekcyjne
pakiet nr 11.1. cytostatyki związki platyny
pakiet nr 11.2. cytostatyki antymetabolity
pakiet nr 11.3. cytostatyki leki alkilujące
1.7) miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: w siedzibie zamawiającego - apteka szpitala

kod nuts:
1.8) nomenklatura
1.8.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.8.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
1.9) podział zamówienia na części: tak
oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części
1.10) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
2) wielkość lub zakres zamówienia
2.1) całkowita wartość lub zakres zamówienia: wartość zamówienia powyżej 130 000 euro
ilość zadań: 20
2.2) opcje. opis i termin, w którym mogą być wykonane:
3) czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12

sekcja iii: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
iii.1) warunki dotyczące zamówienia
1.1) wymagane wadia i gwarancje: wadium ogółem: 32 100,00 pln
1.2) główne warunki finansowania i płatności i/lub odwołanie od odpowiednich przepisów: określone w siwz
1.3) forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia:
2) warunki uczestnictwa
2.1) informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

2.1.1) stan prawny - wymagane dokumenty: 1.aktualny dokument potwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, np. aktualny wyciąg z rejestru handlowego lub wypis z rejestru działalności gospodarczej, wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
2.kopia zezwolenia głównego inspektora farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
2.1.2) zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: określone w siwz
2.1.3) zdolność techniczna - wymagane dokumenty:
3) specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
3.1) czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
3.2) czy osoby prawne będą zobowiązane do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia: nie

sekcja iv: procedura
iv.1) rodzaj procedury: przetarg nieograniczony
1.1) czy wybrano już kandydatów: nie
1.2) uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
1.3) wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia
1.3.1) wstępne ogloszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:
1.3.2) inne wcześniejsze publikacje:
1.4) przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:
2) kryteria oceny ofert : najniższa cena
3) informacje administracyjne
3.1) numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: pn/20/2004
3.2) warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 24.05.2004, cena - 50.00 pln
warunki i sposób płatności: przelew lub gotówka
3.3) termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.05.2004 godzina 11:30
3.4) wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data:
3.5) język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski
3.6) termin związania ofertą: liczba miesięcy: 60 od ostatecznego terminu składania ofert
3.7) warunki dotyczące otwarcia ofert
3.7.1) osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: otwarcie jawne
3.7.2) data, godzina i miejsce: 25.05.2004, godzina 12:00, siedziba zamawiającego (apteka)

sekcja vi: inne informacje
vi.1) czy publikacja ogloszenia jest nieobowiązkowa: nie
2) o ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogloszeń:
3) czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue: nie
4) informacje dodatkowe:
5) data wysłania ogloszenia: 31.03.2004

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 1

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków różnych (320 pozycji)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.1 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 2

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa szczepionek (3 poz.)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.2 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 3

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa preparatów krwiopochodnych (5 pozycji)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.3 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 4

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa preparatów krwiopochodnych (5 pozycji)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.3.1 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 5

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa psychotropów (32pozycje)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.4 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 6

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków przeciwzakrzepowych (1 pozycja)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.5.1 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 7

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków przeciwzakrzepowych (1 pozycja)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.5.2 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 8

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków przeciwzakrzepowych (1 pozycja)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.5.3 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 9

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków przeciwzakrzepowych (poz. 1)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.5.4 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 10

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa heparyny (3 pozycje)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.6 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 11

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych (47 pozycji)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.7 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 12

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa żywienia pozajelitowego (9 pozycji)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.8 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 13

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leku antithrombin
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.9 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 14

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa kontrastów (5 pozycji)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.10 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 15

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa kontrastów ( 4 pozycje)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.11 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 16

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa kontrastów (3pozycje)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.12 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 17

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa cytostatyków (1 pozycja)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.13 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 18

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa cytostatyków (5 pozycji)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.14 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 19

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa cytostatyków (5 pozycji)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.15 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 20

1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv):
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa cytostatyków (4 pozycje)
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej,stanowiącej załącznik nr 2.16 do siwz
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

Strona wyświetlona: 2 684 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl