środa, 15 lipiec 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2004-07-22 08:41:21
Powrót do aktualnego wyglądu

zamówienia publiczne

ogloszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

1.

zamawiający:

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6

śląskiej akademii medycznej w katowicach

górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii

40-752 katowice
ul. medyków 16
woj. śląskie
pow. m. katowice
tel.
(0-32) 207 18 00, fax (0-32) 207 15 46
e-mail:zp@gczdim.katowice.pl

2.

zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę oprogramowania antywirusowego i biurowego w pakietach od nr 1 do 3.

(grupa cpv 302)

3.

termin realizacji zamówienia (wymagany):

dostawa w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

4.

kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena 100%

5.

dokumentację istotnych warunków zamówienia można odebrać:

w siedzibie zamawiającego w pokoju numer 202 lub za zaliczeniem pocztowym.

cena formularza siwz: 30,00 zł. (słownie: trzydzieści złotych).

6.

uprawnieni pracownicy do kontaktów z wykonawcami:

referent działu zamówień publicznych magdalena morejko

w godzinach 900 do 1400

pokój nr 202

nr tel. /0-32/ 207 15 24

e-mail: zp@gczdim.katowice.pl

7.

miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego do dnia 06 sierpnia 2004 roku do godziny 1130.

8.

miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego pokój 202 dnia 06 sierpnia 2004 roku o godzinie 1200.

9.

w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy „prawo zamówień publicznych”, spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.

termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

ogloszenie o zamówieniu - dostawy


katowice: dostawa z montażem sprzętu i aparatury medycznej
czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem porozumienia w sprawie zamówień rządowych (gpa): nie.
sekcja i: zamawiający
i. 1) oficjalna nazwa i adres zamawiającego: samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śl. am górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii, do kontaktów: mgr teresa nofińska 0-32 207-15-32, ul. medyków 16, 40-752 katowice, woj. śląskie, tel. (032) 207 15 32, fax (032) 202 37 64, e-mail: zp@gczdim.katowice.pl, www.gczdim.katowice.pl.
2) adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. i.1).
3) adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. i.1).
4) adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. i.1).
5) rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.
sekcja ii: przedmiot zamówienia
ii.1) opis
1.1) rodzaj zamówienia na roboty budowlane:
1.2) rodzaj zamówienia na dostawy: kupno.
1.3) rodzaj zamówienia na usługi:
1.4) czy jest to umowa ramowa: nie.
1.5) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa z montażem sprzętu i aparatury medycznej.
1.6) opis/przedmiot zamówienia: dostawa z montażem sprzętu i aparatury medycznej w tym:
1. uniwersalny stół operacyjny
2. kardiomonitor modułowy z wyposażeniem
3. kardiomonitor stacjonarno- transportowy
4. pompy strzykawkowe -dwutorowe
5. promiennik otwarty
6. echokardiograf
7. kardiomonitor stacjonarny.
1.7) miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: siedziba zamawiającego.
kod nuts:
1.8) nomenklatura
1.8.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 33.10.00.00.
1.8.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
1.9) podział zamówienia na części: tak.
oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części.
1.10) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
2) wielkość lub zakres zamówienia
2.1) całkowita wartość lub zakres zamówienia: dostawa z montażem sprzętu i aparatury medycznej:
1. uniwersalny stół operacyjny sztuk - 1;
2. kardiomonitor modułowy z wyposażeniem sztuk - 1;
3. kardiomonitor stacjonarno- transportowy sztuk - 2;
4. pompy strzykawkowe -dwutorowe sztuk - 4;
5. promiennik otwarty sztuk - 1;
6. echokardiograf sztuk - 1;
7. kardiomonitor stacjonarny sztuk - 1.
2.2) opcje. opis i termin, w którym mogą być wykonane:
3) czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.09.2004.
sekcja iii: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
iii.1) warunki dotyczące zamówienia
1.1) wymagane wadia i gwarancje: wadium ogółem - 26700,00 pln.
1.2) główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: termin płatności min. 30 dni.
1.3) forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: określona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
2) warunki uczestnictwa
2.1) informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
2.1.1) stan prawny - wymagane dokumenty: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
2.1.2) zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
2.1.3) zdolność techniczna - wymagane dokumenty: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
3) specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
3.1) czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie.
3.2) czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: nie.
sekcja iv: procedura
iv.1) rodzaj procedury: przetarg nieograniczony.
1.1) czy wybrano już kandydatów: nie.
1.2) uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
1.3) wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia
1.3.1) wstępne ogloszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:
1.3.2) inne wcześniejsze publikacje:
1.4) przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) kryteria oceny ofert:
oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:
cena - 75%
parametry techniczne - 25%
kolejność według znaczenia: tak.
kryteria określone tak jak w dokumentach zamówienia: nie.
3) informacje administracyjne
3.1) numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:
3.2) warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 16.08.2004, cena - 100 pln.
warunki i sposób płatności: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
3.3) termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.08.2004 godzina 11:30.
3.4) wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data:
3.5) język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.
3.6) termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.7) warunki dotyczące otwarcia ofert
3.7.1) osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: otwarcie jawne.
3.7.2) data, godzina i miejsce: 16.08.2004, godzina 12:00, siedziba zamawiającego (sala konferencyjna pokój 6).
sekcja vi: inne informacje
vi.1) czy publikacja ogloszenia jest nieobowiązkowa: nie.
2) o ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogloszeń:
3) czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków ue: nie.
4) informacje dodatkowe:
5) data wysłania ogloszenia: 24.06.2004.
załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 1
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 33.10.00.00, 33.19.22.30.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: uniwersalny stół operacyjny.
3) zakres lub wartość: uniwersalny stół operacyjny sztuk -1
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: termin dostawy: 30.09.2004.
część nr: 2
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 33.10.00.00, 33.12.32.10.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: kardiomonitor modułowy z wyposażeniem.
3) zakres lub wartość: kardiomonitor modułowy z wyposażeniem sztuk 1
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: termin dostawy: 30.09.2004.
część nr: 3
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 33.10.00.00, 33.12.32.10.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: kardiomonitor stacjonarny-transportowy.
3) zakres lub wartość: kardiomonitor stacjonarny-transportowy sztuk 2
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: termin dostawy: 30.09.2004.
część nr: 4
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 33.10.00.00, 33.19.41.10.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: pompy strzykawkowe dwutorowe.
3) zakres lub wartość: pompy strzykawkowe dwutorowe sztuk 4
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: termin dostawy: 30.09.2004.
część nr: 5
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 33.10.00.00, 33.15.20.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: promiennik otwarty.
3) zakres lub wartość: promiennik otwarty sztuk 1
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: termin dostawy: 30.09.2004.
część nr: 6
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 33.10.00.00, 33.11.23.40.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: echokardiograf.
3) zakres lub wartość: echokardiograf sztuk 1
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: termin dostawy: 30.09.2004.
część nr: 7
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 33.10.00.00, 33.12.32.10.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: kardiomonitor stacjonarny.
3) zakres lub wartość: kardiomonitor stacjonarny sztuk 1
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: termin dostawy: 30.09.2004.

ogloszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 60 000,00 euro

1.

zamawiający:

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6

śląskiej akademii medycznej w katowicach

górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii

40-752 katowice
ul. medyków 16
woj. śląskie
pow. m. katowice
tel.
(0-32) 207 18 00, fax (0-32) 207 15 46
e-mail:zp@gczdim.katowice.pl

2.

zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawy stymulatorów i elektrod do stałej stymulacji serca u dzieci.


dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

3.

termin realizacji zamówienia (wymagany):

12 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne.

4.

kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena 85%

jakość 15%

5.

dokumentację istotnych warunków zamówienia można odebrać:

w siedzibie zamawiającego w pokoju numer 202 lub za zaliczeniem pocztowym.

cena formularza siwz: 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych).

6.

uprawnieni pracownicy do kontaktów z oferentami:

inspektor działu zamówień publicznych mgr iwona micuła

w godzinach od 900 do 1400

pokój nr 202

nr tel. 0-32 207 15 27

e-mail: zp@gczdim.katowice.pl

7.

miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego do dnia 2 sierpnia 2004 roku do godziny 1130.

8.

miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego pokój nr 202 dnia 2 sierpnia 2004 roku o godzinie 1200.

9.

w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy „prawo zamówień publicznych”, spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.

termin związania ofertą 60 dni od terminu składania ofert.

Strona wyświetlona: 2 791 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl