środa, 15 lipiec 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2004-08-23 12:13:44
Powrót do aktualnego wyglądu

zamówienia publiczne

ogloszenie o zamówieniu - dostawy

katowice: sukcesywne dostawy leków, cytostatyków, narkotyków, kontrastów oraz żywienia pozajelitowego
czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem porozumienia w sprawie zamówień rządowych (gpa): nie.
sekcja i: zamawiający
i. 1) oficjalna nazwa i adres zamawiającego: samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śl. am górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii, do kontaktów: kierownik działu zamówień publicznych mgr inż. izabella krzak
inspektor działu zamówień publicznych mgr iwona micuła, ul. medyków 16, 40-752 katowice, woj. śląskie, tel. (032) 207 15 32, fax (032) 2071546, e-mail: zp@gczdim.katowice.pl, www.gczdim.katowice.pl.
2) adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. i.1).
3) adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. i.1).
4) adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. i.1).
5) rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.
sekcja ii: przedmiot zamówienia
ii.1) opis
1.1) rodzaj zamówienia na roboty budowlane:
1.2) rodzaj zamówienia na dostawy: kupno.
1.3) rodzaj zamówienia na usługi:
1.4) czy jest to umowa ramowa: nie.
1.5) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywne dostawy leków, cytostatyków, narkotyków, kontrastów oraz żywienia pozajelitowego.
1.6) opis/przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawy leków, cytostatyków, narkotyków, kontrastów oraz żywienia pozajelitowego:
pakiet nr 1 leki różne
pakiet nr 2 psychotropy
pakiet nr 3 lek antithrombin
pakiet nr 4 preparaty krwiopochodne
pakiet nr 5 lek filgrastim
pakiet nr 6 analogi pirymidyn
pakiet nr 7 alkaloidy roślinne
pakiet nr 8 leki inne
pakiet nr 9 antybiotyki
pakiet nr 10 antybiotyki beta-laktanowe
pakiet nr 11 antybiotyki linkozamidy
pakiet nr 12 antybiotyki glikopeptydowe
pakiet nr 13 antybiotyki aminoglikozydowe
pakiet nr 14 antybiotyki makrolidowe
pakiet nr 15 antybiotyki oxazolidynowe
pakiet nr 16 chloramphenicol
pakiet nr 17 leki p/grzybicze
pakiet nr 18 tetracykliny
pakiet nr 19 leki p/wirusowe
pakiet nr 20 leki przeciwzakrzepowe i
pakiet nr 21 leki przeciwzakrzepowe ii
pakiet nr 22 leki przeciwzakrzepowe iii
pakiet nr 23 leki przeciwzakrzepowe iv
pakiet nr 24 leki osłaniające i cytoprotekcyjne i
pakiet nr 25 leki osłaniające i cytoprotekcyjne ii
pakiet nr 26 chemioterapeutyki
pakiet nr 27 kontrasty i
pakiet nr 28 kontrasty ii
pakiet nr 29 narkotyki
pakiet nr 30 worki z żywieniem pozajelitowym
pakiet nr 31 substancje recepturowe.
1.7) miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: w siedzibie zamawiającego - apteka szpitalna..
kod nuts:
1.8) nomenklatura
1.8.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.8.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
1.9) podział zamówienia na części: tak.
oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części.
1.10) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
2) wielkość lub zakres zamówienia
2.1) całkowita wartość lub zakres zamówienia: wartość zamówienia ogółem powyżej 130 000,00 euro. ilość pakietów 31..
2.2) opcje. opis i termin, w którym mogą być wykonane:
3) czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12.
sekcja iii: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
iii.1) warunki dotyczące zamówienia
1.1) wymagane wadia i gwarancje: wymagane wadium ogółem 28 000,00 zł..
1.2) główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: określone w siwz..
1.3) forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: określone w siwz..
2) warunki uczestnictwa
2.1) informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
określone w siwz..
2.1.1) stan prawny - wymagane dokumenty: 1. aktualny dokument potwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, np. aktualny wyciąg z rejestru handlowego lub wypis z rejestru działalności gospodarczej, wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
2. kopia zezwolenia głównego inspektora farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej..
2.1.2) zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: określone w siwz..
2.1.3) zdolność techniczna - wymagane dokumenty: określone w siwz..
3) specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
3.1) czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie.
3.2) czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: nie.
sekcja iv: procedura
iv.1) rodzaj procedury: przetarg nieograniczony.
1.1) czy wybrano już kandydatów: nie.
1.2) uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
1.3) wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia
1.3.1) wstępne ogloszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:
1.3.2) inne wcześniejsze publikacje:
1.4) przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) informacje administracyjne
3.1) numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: pn 49/04.
3.2) warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 13.10.2004, cena - 100 pln.
warunki i sposób płatności: przelew lub gotówka..
3.3) termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13.10.2004 godzina 11:30.
3.4) wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data:
3.5) język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.
3.6) termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.7) warunki dotyczące otwarcia ofert
3.7.1) osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: otwarcie jawne..
3.7.2) data, godzina i miejsce: 13.10.2004, godzina 12:00, siedziba zamawiającego..
sekcja vi: inne informacje
vi.1) czy publikacja ogloszenia jest nieobowiązkowa: nie.
2) o ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogloszeń:
3) czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków ue: nie.
4) informacje dodatkowe:
5) data wysłania ogloszenia: 18.08.2004.
załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 1
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków różnych (320 pozycji)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.1 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 2
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa psychotropów (32 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.2 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 3
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leku antithrombin..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.3 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 4
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa preparatu krwiopochodnego..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.4 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 5
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leku filgrastim..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.5 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 6
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa analogów pirymidyn (3 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.6 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 7
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa alkaloidów roślinnych (3 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.7 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 8
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków innych (8 pozycji)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.8 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 9
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa antybiotyków (4 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.9 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 10
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa antybiotyków beta-laktanowych (13 pozycji)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.10 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 11
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa antybiotykó linkozamidów (7 pozycji)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.11 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 12
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa antybiotyków glikopeptydowych (4 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.12 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 13
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa antybiotyków aminoglikozydowych (10 pozycji)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.13 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 14
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa antybiotyków makrolidowych (4 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.14 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 15
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa antybiotyku oxazolidynowego..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.15 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 16
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa chloramphenicolu (3 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.16 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 17
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków p/grzybiczych (15 pozycji)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.17 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 18
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa tetracykliny (2 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.18 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 19
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków p/wirusowych (3 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.19 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 20
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków przeciwzakrzepowych i..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.20 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 21
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków przeciwzakrzepowych ii..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.21 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 22
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków przeciwzakrzepowych iii..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.22 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 23
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków przeciwzakrzepowych iv..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.23 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 24
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków osłaniających i cytoprotekcyjnych i (3 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.24 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 25
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków osłaniających i cytoprotekcyjnych ii..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.25 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 26
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa chemioterapeutyki (12 pozycji)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.26 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 27
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa kontrastó i (4 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.27 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 28
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa kontrastów ii (3 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.28 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 29
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: saukcesywna dostawa narkotyków (5 pozycji)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.29 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 30
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa worków z żywieniem pozajelitowym (4 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.30 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 31
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa substancji recepturowych (40 pozycji)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.31 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

ogloszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

1.

zamawiający:

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6

śląskiej akademii medycznej w katowicach

górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii

40-752 katowice
ul. medyków 16
woj. śląskie
pow. m. katowice
tel.
(0-32) 207 18 00, fax (0-32) 207 15 46
e-mail:zp@gczdim.katowice.pl

2.

zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę z montażem sprzętu i aparatury medycznej zadanie nr 1 do 4

zadanie nr 1

kardiomonitory stacjonarno-transportowe sztuk 2

zadanie nr 2

pompy strzykawkowe – dwutorowe sztuk 4

zadanie nr 3

promiennik otwarty

zadanie nr 4

kardiomonitor stacjonarny

(cpv 331)
dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

3.

termin realizacji zamówienia (wymagany):

do 08.10.2004

4.

kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena 75%

parametry techniczne 25%

5.

specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać:

w siedzibie zamawiającego pokój numer 202, lub za zaliczeniem pocztowym

cena formularza siwz: 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych).

6.

uprawnieni pracownicy do kontaktów z oferentami:

z-ca kierownik działu zamówień publicznych mgr teresa nofińska

w godzinach od 900 do 1400

pokój nr 202

nr tel. 0-32 207 15 32, faks 0-32 25-26-303

7.

miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego - kancelaria, do dnia 06 września 2004 roku do godziny 1130 .

8.

miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego pokój 202, dnia 06 września 2004 roku o godzinie 1200 .

9.

wadium ogółem – 5450,00 zł słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt

10.

w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.

termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

ogloszenie o zamówieniu - dostawy


katowice: dostawy gazów medycznych w butlach przez okres 36 miesięcy.
czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem porozumienia w sprawie zamówień rządowych (gpa): nie.
sekcja i: zamawiający
i. 1) oficjalna nazwa i adres zamawiającego: samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śl. am górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii, do kontaktów: teresa nofińska tel. 0-32 207-15-32
faks.0-32 25-26-303, ul. medyków 16, 40-752 katowice, woj. śląskie, tel. (032) 207 15 32, fax (032) 2071546, e-mail: zp@gczdim.katowice.pl, www.gczdim.katowice.pl.
2) adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. i.1).
3) adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. i.1).
4) adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. i.1).
5) rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.
sekcja ii: przedmiot zamówienia
ii.1) opis
1.1) rodzaj zamówienia na roboty budowlane:
1.2) rodzaj zamówienia na dostawy: kupno.
1.3) rodzaj zamówienia na usługi:
1.4) czy jest to umowa ramowa: nie.
1.5) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy gazów medycznych w butlach przez okres 36 miesięcy..
1.6) opis/przedmiot zamówienia: dostawy gazów medycznych w butlach w tym :
1.pakiet nr 1 tlenek azotu;
2.pakiet nr 2 pozostałe gazy medyczne.
1.7) miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: tlenownia siedziba zamawiającego.
kod nuts:
1.8) nomenklatura
1.8.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.11.11.40.
1.8.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
1.9) podział zamówienia na części: tak.
oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części.
1.10) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
2) wielkość lub zakres zamówienia
2.1) całkowita wartość lub zakres zamówienia: dostawy gazów medycznych w butlach w tym :
pakiet nr 1 tlenek azotu, dzierżawa butli w ilości 6 sztuk
pakiet nr 2 pozostałe gazy medyczne:podtlenek azotu, azot, azot ciekły, dwutlenek węgla, tlen medyczny,dzierżawa butli w ilości 86 sztuk.
2.2) opcje. opis i termin, w którym mogą być wykonane:
3) czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36.
sekcja iii: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
iii.1) warunki dotyczące zamówienia
1.1) wymagane wadia i gwarancje: wadium ogółem: 41400,00 pln w tym: pakiet nr1: 34 300,00 pln, pakiet nr2: 7 100,00 pln.
1.2) główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: termin płatności min. 30 dni.
1.3) forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: określona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) warunki uczestnictwa
2.1) informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.1.1) stan prawny - wymagane dokumenty: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.1.2) zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.1.3) zdolność techniczna - wymagane dokumenty: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
3.1) czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie.
3.2) czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: nie.
sekcja iv: procedura
iv.1) rodzaj procedury: przetarg nieograniczony.
1.1) czy wybrano już kandydatów: nie.
1.2) uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
1.3) wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia
1.3.1) wstępne ogloszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:
1.3.2) inne wcześniejsze publikacje:
1.4) przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) informacje administracyjne
3.1) numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: pn/47/04.
3.2) warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 12.10.2004, cena - 50 pln.
warunki i sposób płatności: gotówka,przelew lub za zaliczeniem płatności.
3.3) termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.10.2004 godzina 11:30.
3.4) wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data:
3.5) język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.
3.6) termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.7) warunki dotyczące otwarcia ofert
3.7.1) osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: otwarcie jawne.
3.7.2) data, godzina i miejsce: 12.10.2004, godzina 12:00, siedziba zamawiającego (sala konferencyjna pojkój 6).
sekcja vi: inne informacje
vi.1) czy publikacja ogloszenia jest nieobowiązkowa: nie.
2) o ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogloszeń:
3) czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków ue: nie.
4) informacje dodatkowe:
5) data wysłania ogloszenia: 16.08.2004.
załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 1
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.11.11.40, 24.11.12.20.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: tlenek azotu w butlach 10 l
-dzierżawa butli gazowych w ilości 6 sztuk.
3) zakres lub wartość: tlenek azotu - 267 butli
dzierżawa butli gazowych w ilości 6 sztuk
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 2
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.11.11.40.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: 1. podtlenek azotu w butlach 10 l;
2. azot w butlach 50 l, czystość 5.0;
3. azot ciekły;
4. dwutlenek węgla w butlach 10 l;
5. tlen w butlach 40 l;
6. tlen w butlach 10 l;
7. tlen w butlach 2 l;
8. dzierżawa butli.
3) zakres lub wartość: 1. podtlenek azotu 720 szt.;
2. azot 9 szt.;
3. azot ciekły 400 kg;
4. dwutlenek węgla w butlach 10 l 12 szt;
5. tlen w butlach 40 l 180szt;
6. tlen w butlach 10 l 1200szt;
7. tlen w butlach 2 l 1200szt
8. dzierżawa butli
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

ogloszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

1.

zamawiający:

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6

śląskiej akademii medycznej w katowicach

górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii

40-752 katowice
ul. medyków 16
woj. śląskie
pow. m. katowice
tel.
(0-32) 207 18 00, fax (0-32) 207 15 46
e-mail:zp@gczdim.katowice.pl

2.

zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawy oksygenatorów oraz zastawek aortalnych.

(grupa cpv 33.10.1)

dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

3.

termin realizacji zamówienia (wymagany):

dostawy sukcesywne od daty podpisania umowy przez okres 12 miesięcy

4.

kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena 100%

5.

dokumentację istotnych warunków zamówienia można odebrać:

w siedzibie zamawiającego pokój numer 202 lub za zaliczeniem pocztowym.

cena formularza siwz: 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych).

6.

uprawnieni pracownicy do kontaktów z wykonawcami:

inspektor działu zamówień publicznych mgr joanna żyszczyńska

w godzinach od 900 do 1400

pokój nr 202

nr tel. 0-32 207 15 24

e-mail: zp@gczdim.katowice.pl

7.

miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego do dnia 14.09.2004 r. do godz. 1130

8.

miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego dnia 14.09.2004 r. do godz 1200

9.

w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych”, dodatkowo spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.

termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Strona wyświetlona: 2 702 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl