środa, 15 lipiec 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2004-10-06 13:10:19
Powrót do aktualnego wyglądu

zamówienia publiczne

ogloszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 60 000,00 euro

1.

zamawiający:

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6

śląskiej akademii medycznej w katowicach

górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii

40-752 katowice
ul. medyków 16
woj. śląskie
pow. m. katowice
tel. (0-32) 207 18 00, fax (0-32) 207 15 46
e-mail:zp@gczdim.katowice.pl

2.

zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawa narzędzi medycznych.


dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

3.

termin realizacji zamówienia (wymagany):
14 dni od daty podpisania umowy – dostawa jednorazowa.

4.

kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100%
warunki płatności - 2%

5.

dokumentację istotnych warunków zamówienia można odebrać:
w siedzibie zamawiającego w pokoju numer 202 lub za zaliczeniem pocztowym.
cena formularza siwz: 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych).

6.

uprawnieni pracownicy do kontaktów z oferentami:

inspektor działu zamówień publicznych mgr iwona micuła

w godzinach od 800 do 1400

pokój nr 202

nr tel. 0-32 207 15 27

e-mail: zp@gczdim.katowice.pl

7.

miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego do dnia 22 pazdziernika 2004 roku do godziny 1130.

8.

miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego pokój nr 202 dnia 22 pazdziernika 2004 roku o godzinie 1200.

9.

w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.

termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

ogloszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 60 000,00 euro

1.

zamawiający:

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6
śląskiej akademii medycznej w katowicach
górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii

40-752 katowice
ul. medyków 16
woj. śląskie
pow. m. katowice
tel. (0-32) 207 18 00, fax (0-32) 207 15 46
e-mail:zp@gczdim.katowice.pl

2.

zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawy odzieży i bielizny operacyjnej.
dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

3.

termin realizacji zamówienia (wymagany):
12 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne.

4.

kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena 70%
jakość 30%

5.

dokumentację istotnych warunków zamówienia można odebrać:
w siedzibie zamawiającego w pokoju numer 202 lub za zaliczeniem pocztowym. cena formularza siwz: 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych).

6.

uprawnieni pracownicy do kontaktów z oferentami:
inspektor działu zamówień publicznych mgr iwona micuła
w godzinach od 800 do 1400
pokój nr 202
nr tel. 0-32 207 15 27
e-mail: zp@gczdim.katowice.pl

7.

miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego do dnia 12 pazdziernika 2004 roku do godziny 1130.

8.

miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego pokój nr 202 dnia 12 pazdziernika 2004 roku o godzinie 1200.

9.

w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.

termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

ogloszenie o zamówieniu - dostawy

katowice: dostawy odczynników wraz z dzierżawą całkowicie zautomatyzowanego analizatora immunochemicznego do diagnostki hormonalnej i alergologicznej
czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem porozumienia w sprawie zamówień rządowych (gpa): nie.
sekcja i: zamawiający
i. 1) oficjalna nazwa i adres zamawiającego: samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śl. am górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii, do kontaktów: mgr teresa nofińska, ul. medyków 16, 40-752 katowice, woj. śląskie, tel. (032) 207 15 32, fax (032) 2071546, e-mail: zp@gczdim.katowice.pl, www.gczdim.katowice.pl.
2) adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. i.1).
3) adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. i.1).
4) adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. i.1).
5) rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.
sekcja ii: przedmiot zamówienia
ii.1) opis
1.1) rodzaj zamówienia na roboty budowlane:
1.2) rodzaj zamówienia na dostawy: kupno.
1.3) rodzaj zamówienia na usługi:
1.4) czy jest to umowa ramowa: nie.
1.5) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy odczynników wraz z dzierżawą całkowicie zautomatyzowanego analizatora immunochemicznego do diagnostki hormonalnej i alergologicznej.
1.6) opis/przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wraz z dzierżawą całkowicie zautomatyzowanego
analizatora immunochemicznego do diagnostyki hormonalnej i alergologicznej - umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy.
ilości oznaczeń oraz parametry techniczne zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
1.7) miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: dostawa odczynników - magazyn zamawiającego mieszczący się
w siedzibie zamawiającego, analizator - laboratorium
mieszczące się w siedzibie zamawiającego..
kod nuts:
1.8) nomenklatura
1.8.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.49.65.00, 33.25.34.58.
1.8.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
1.9) podział zamówienia na części: nie.
1.10) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.
2) wielkość lub zakres zamówienia
2.1) całkowita wartość lub zakres zamówienia: odczynniki w pełni pokrywające potrzeby w zakresie diagnostyki hormonalnej i alergologicznej w okresie 36 miesięcy - rodzaj oznaczeń i ilość zawiera siwz;
dzierżawa całkowicie zautomatyzowanego analizatora immunochemicznego do diagnostyki hormonalnej i alergologicznej w ilości 1 sztuka lub w przypadku oferty warinatowej dwóch całkowicie zautomatyzowanych analizatorów immunochemicznych - jeden do diagnostyki hormonalnej, drugi do diagnostyki alergologicznej.
2.2) opcje. opis i termin, w którym mogą być wykonane:
3) czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36;
sekcja iii: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
iii.1) warunki dotyczące zamówienia
1.1) wymagane wadia i gwarancje: wadium kwoty: 76 000,00 słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy.
1.2) główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
1.3) forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
2) warunki uczestnictwa
2.1) informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.1.1) stan prawny - wymagane dokumenty: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.1.2) zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.1.3) zdolność techniczna - wymagane dokumenty: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
3.1) czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie.
3.2) czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: nie.
sekcja iv: procedura
iv.1) rodzaj procedury: przetarg nieograniczony.
1.1) czy wybrano już kandydatów: nie.
1.2) uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
1.3) wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia
1.3.1) wstępne ogloszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:
1.3.2) inne wcześniejsze publikacje:
1.4) przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) kryteria oceny ofert:
oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:
cena - 70 %
parametr techniczne - 30 %
kolejność według znaczenia: tak.
kryteria określone tak jak w dokumentach zamówienia: nie.
3) informacje administracyjne
3.1) numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: pn/53/04.
3.2) warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 08.11.2004, cena - 100 pln.
warunki i sposób płatności: gotówka, przelew lub za zaliczeniem pocztowym.
3.3) termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.11.2004 godzina 11:30.
3.4) wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data:
3.5) język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.
3.6) termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.7) warunki dotyczące otwarcia ofert
3.7.1) osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: otwarcie jawne.
3.7.2) data, godzina i miejsce: 09.11.2004, godzina 12:00, siedziba zamawiającego sala konferencyjna - laboratorium.
sekcja vi: inne informacje
vi.1) czy publikacja ogloszenia jest nieobowiązkowa: nie.
2) o ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogloszeń:
3) czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków ue: nie.
4) informacje dodatkowe:

ogloszenie o zamówieniu


roboty budowlane 

dostawy x

usługi 

wypełnia urząd publikacji


data otrzymania ogloszenia_____________

nr identyfikacyjny________________


czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem porozumienia w sprawie zamówień rządowych (gpa)?

nie x tak 


sekcja i: zamawiający


i.1) oficjalna nazwa i adres zamawiającego


nazwa

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6

śląskiej akademii medycznej

w katowicach

górnoślaskie centrum zdrowia dziecka i matki

im. jana pawła ii

nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów


kierownik działu zamówień publicznych

mgr inż. izabella krzak


inspektor działu zamówień publicznych

mgr iwona micuła

adres

ul. medyków 16

kod pocztowy

40-752

miejscowość

katowice

kraj

polska

telefon

(0-32) 207 18 00

faks

(0-32) 202 15 46

poczta elektroniczna (e-mail)

zp@gczdim.katowice.pl

adres internetowy (url)

www.gczdim.katowice.pl

i.2) adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

taki jak w pkt. i.1 x jeśli inny, wykorzystać załącznik a

i.3) adres, pod którym można uzyskać dokumentację

taki jak w pkt. i.1 x jeśli inny, wykorzystać załącznik a

i.4) adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

taki jak w pkt. i.1 x jeśli inny, wykorzystać załącznik a

i.5) rodzaj zamawiającego*

szczebel centralny  instytucja ue 

szczebel regionalny/ lokalny  podmiot prawa publicznego x

inny 

sekcja ii: przedmiot zamówienia

ii.1) opis:

sukcesywne dostawy odczynników do: metod manualnych, analizatorów i aparatów typu behring turbitimer, cell-dyn 1700 i tdx, epoll 20, biochrom 20, m865 bayer chiron oraz pasków diagnostycznych.

ii.1.1) rodzaj zamówienia na roboty budowlane (w przypadku zamówienia na roboty budowlane)

wykonanie 

zaprojektowanie i wykonanie 

wykonanie, za pomocą jakichkolwiek środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez zamawiającego 

ii.1.2) rodzaj zamówienia na dostawy (w przypadku zamówienia na dostawy)

kupno x najem dzierżawa leasing inne 

ii.1.3) rodzaj zamówienia na usługi (w przypadku zamówienia na usługi)

kategoria usług 

ii.1.4) czy jest to umowa ramowa? * nie x tak 

ii.1.5) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego*

dostawa odczynników do: metod manualnych, analizatorów i aparatów typu behring turbitimer, cell-dyn 1700 i tdx, epoll 20, biochrom 20, m865 bayer chiron oraz pasków diagnostycznych.

ii.1.6) opis/ przedmiot zamówienia (w razie potrzeby wykorzystać dodatkową stronę)

przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do metod manualnych oraz do analizatorów i aparatów typu behring turbitimer, cel-dyn 1700 i tdx, epoll 20, biochrom 20, m865 bayer chiron oraz pasków diagnostycznych:

pakiet nr 1 mikrobiologia

pakiet nr 2 biochemia – aparat epoll 20

pakiet nr 3 cytogenetyka

pakiet nr 4 hematologia

pakiet nr 5 inne odczynniki

pakiet nr 6 analizator behring turbitimer

pakiet nr 7 analizator hematologiczny cell-dyn 1700 i aparat tdx

pakiet nr 8 analizator m865 bayer chiron

pakiet nr 9 odczynniki do posiewów krwi

pakiet nr 10 analizator aminokwasów biochrom 20

pakiet nr 11 leki a

pakiet nr 12 leki b

pakiet nr 13 kontrole

pakiet nr 14 paski diagnostyczne a

pakiet nr 15 paski diagnostyczne b

pakiet nr 16 paski diagnostyczne c

ii.1.7) miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

w siedzibie zamawiającego – magazyn

kod nuts *______________________________________

ii.1.8) nomenklatura

ii.1.8.1) wspólny słownik zamówień (cpv)


słownictwo główne

słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

główny przedmiot

24.00.00.00-4

- - -

dodatkowe przedmioty

...-

...-

...-

...-

- - -

- - -

- - -

- - -

ii.1.8.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/ nace/ cpc) ____________________

ii.1.9) podział zamówienia na części (w celu podania szczegółów odnośnie części zamówienia wykorzystać załącznik b tyle razy, ile jest to konieczne)

nie tak x

oferty można składać w odniesieniu do:

jednej części kilku części wszystkich części x

ii.1.10) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (o ile dotyczy)

nie x tak 

ii.2) wielkość lub zakres zamówienia

ii.2.1) całkowita wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

wartość zamówienia ogółem – powyżej 130 000,00 euro

ilość zadań: 16

ii.2.2) opcje (o ile dotyczy). opis i termin, w którym mogą być wykonane (o ile możliwe)

ii.3) czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach 12 m-cy i/ lub w dniach (licząc od daty udzielenia mówienia)

lub: data rozpoczęcia // i/ lub zakończenia // (dd/mm/rrrr)

sekcja iii: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym

iii.1) warunki dotyczące zamówienia

iii.1.1) wymagane wadia i gwarancje (o ile dotyczy)

wymagane wadium

wadium ogółem: 11 430,00 pln

iii.1.2) główne warunki finansowania i płatności i/ lub odesłanie do odpowiednich przepisów (o ile dotyczy)

określone w siwz

iii.1.3) forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia (o ile dotyczy)

określone w siwz.

iii.2) warunki uczestnictwa

iii.2.1) informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

zostały określone w siwz.

iii.2.1.1) status prawny - wymagane dokumtnty

aktualny dokument potwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, np. aktualny wyciąg z rejestru handlowego lub wypis z rejestru działalności gospodarczej, wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

iii.2.1.2) zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty

określone w siwz.

iii.2.1.3) zdolność techniczna – wymagane dokumenty

określone w siwz.

iii.3) specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

iii.3.1) czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu?

nie tak 

jeśli tak, wskazać odpowiednią ustawę, rozporządzenie lub przepis administracyjny

iii.3.2) czy osoby prawne będą zobowiązane do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia?

nie x tak 

sekcja iv: procedura

iv.1) rodzaj procedury

otwarta x przyspieszona ograniczona 

ograniczona przyspieszona negocjacyjna 

negocjacyjna

iv.1.1) czy wybrano już kandydatów? (tylko w odniesieniu do procedury negocjacyjnej i jeśli dotyczy)

nie x tak jeśli tak, podać szczegóły w części „inne informacje” (sekcja vi)

iv.1.2) uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej (o ile dotyczy)

iv.1.3) wcześniejsze ogloszenia dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

iv.1.3.1) wstępne ogloszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

numer ogloszenia w spisie dz. urz. ue

/s - z // (dd/mm/rrrr)

iv.1.3.2) inne wcześniejsze ogloszenia

numer ogloszenia w spisie dz. urz. ue

/s - z // (dd/mm/rrrr)

iv.1.4) przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert (jeśli dotyczy)

liczba lub: minimum / maksimum 

iv.2) kryteria oceny ofert

a) najniższa cena x

lub

b) oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem: 

b1) kryteria jak niżej (o ile możliwe według kolejności znaczenia) 

1 cena 100 %

kolejność według znaczenia: nie x tak 

lub:

b2) kryteria określone tak jak w dokumentach zamówienia 

iv.3) informacje administracyjne

iv.3.1) numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego * pn / 54 / 2004

iv.3.2) warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych

dostępne do 08/11/2004 (dd/mm/rrrr)

cena (o ile dotyczy) 100,00 waluta pln

warunki i sposób płatności: przelew lub gotówka

iv.3.3) termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się procedurę otwartą, ograniczoną czy negocjacyjną)

08/11/2004 (dd/mm/rrrr) lub dni od daty wysłania ogloszenia

godzina (o ile dotyczy) 11:30

iv.3.4) wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej)

przybliżona data // (dd/mm/rrrr)

iv.3.5) język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

es

da

de

el

en

fr

it

nl

pt

fi

sv

inny (inne) – państwo trzecie

polski

iv.3.6) termin związania ofertą (w przypadku procedury otwartej)

do // (dd/mm/rrrr) lub miesięcy i/ lub 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

iv.3.7) warunki dotyczące otwarcia ofert

iv 3.7.1) osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (o ile dotyczy)

otwarcie jawne

iv.3.7.2) data, godzina i miejsce

data 08/11/2004 (dd/mm/rrrr) godzina: 12:00

miejsce: siedziba zamawiającego

sekcja vi: inne informacje

vi.1) czy publikacja ogloszenia jest nie obowiązkowa?

nie x tak 

vi.2) o ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogloszeń

vi.3) czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków ue?*

nie x tak 

jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia

vi.4) informacje dodatkowe (o ile dotyczy)

vi.5) data wysłania ogloszenia // (dd/mm/rrrr)


poczta elektroniczna (e-mail)

adres internetowy (url)załącznik b – informacje o częściach zamówienia

część nr 1 mikrobiologia

1) nomenklatura

1.1) wspólny słownik zamówień (cpv)


słownictwo główne

słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

główny przedmiot

24.00.00.00-4

- - -

dodatkowe przedmioty

...-

...-

...-

...-

- - -

- - -

- - -

- - -

1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc)

2) krótki opis: sukcesywna dostawa odczynników dla mikrobiologii (19 pozycji)

3) zakres lub wartość

szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2.1. do siwz.

4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy (o ile dotyczy)

termin rozpoczęcia wykonania // (dd/mm/rrrr) / termin dostawy // (dd/mm/rrrr)

część nr 2 biochemia – aparat epoll 20

2) nomenklatura

  1. wspólny słownik zamówień (cpv)słownictwo główne

słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

główny przedmiot

24.00.00.00-4

- - -

dodatkowe przedmioty

...-

...-

...-

...-

- - -

- - -

- - -

- - -

1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc)

2) krótki opis

sukcesywna dostawa odczynników dla biochemii dpo aparatu epoll 20 (24 pozycje)

3) zakres lub wartość

szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2.2. do siwz.

4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/ terminu dostawy (o ile dotyczy)

termin rozpoczęcia wykonania // (dd/mm/rrrr) / termin dostawy // (dd/mm/rrrr)

część nr 3 cytogenetyka

3) nomenklatura

1.1)wspólny słownik zamówień (cpv)


słownictwo główne

słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

główny przedmiot

24.00.00.00-4

- - -

dodatkowe przedmioty

...-

...-

...-

...-

- - -

- - -

- - -

- - -

1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc)

2) krótki opis

sukcesywna dostawa odczynników dla cytogenetyki (5 pozycji)

3) zakres lub wartość

szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2.3. do siwz.

4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/ terminu dostawy (o ile dotyczy)

termin rozpoczęcia wykonania // (dd/mm/rrrr) / termin dostawy // (dd/mm/rrrr)

część nr 4 hematologia

4) nomenklatura

1.1)wspólny słownik zamówień (cpv)


słownictwo główne

słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

główny przedmiot

24.00.00.00-4

- - -

dodatkowe przedmioty

...-

...-

...-

...-

- - -

- - -

- - -

- - -

1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc)

2) krótki opis

sukcesywna dostawa odczynników dla hematologii (5 pozycji)

3) zakres lub wartość

szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2.4 do siwz.

4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/ terminu dostawy (o ile dotyczy)

termin rozpoczęcia wykonania // (dd/mm/rrrr) / termin dostawy // (dd/mm/rrrr)

część nr 5 inne odczynniki

5) nomenklatura

1.1) wspólny słownik zamówień (cpv)


słownictwo główne

słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

główny przedmiot

24.00.00.00-4

- - -

dodatkowe przedmioty

...-

...-

...-

...-

- - -

- - -

- - -

- - -

1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc)

2) krótki opis

sukcesywna dostawa innych odczynników (57 pozycji)

3) zakres lub wartość

szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2.5. do siwz.

4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/ terminu dostawy (o ile dotyczy)

termin rozpoczęcia wykonania // (dd/mm/rrrr) / termin dostawy // (dd/mm/rrrr)

część nr 6 analizator behring turbitimer

6) nomenklatura

1.1)wspólny słownik zamówień (cpv)


słownictwo główne

słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

główny przedmiot

24.00.00.00-4

- - -

dodatkowe przedmioty

...-

...-

...-

...-

- - -

- - -

- - -

- - -

1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc)

2) krótki opis

sukcesywna dostawa odczynników do analizatora behring turbitimer (11 pozycji)

3) zakres lub wartość

szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2.6 do siwz.

4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/ terminu dostawy (o ile dotyczy)

termin rozpoczęcia wykonania // (dd/mm/rrrr) / termin dostawy // (dd/mm/rrrr)

część nr 7 analizator hematologiczny cell-dyn 1700 i aparat tdx

 1. nomenklatura

1.1)wspólny słownik zamówień (cpv)


słownictwo główne

słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

główny przedmiot

24.00.00.00-4

- - -

dodatkowe przedmioty

...-

...-

...-

...-

- - -

- - -

- - -

- - -

1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc)

2) krótki opis

sukcesywna dostawa odczynników do analizatora hematologicznego cell-dyn 1700 i aparatu tdx (5 pozycji)

3) zakres lub wartość

szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2.7 do siwz.

4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/ terminu dostawy (o ile dotyczy)

termin rozpoczęcia wykonania // (dd/mm/rrrr) / termin dostawy // (dd/mm/rrrr)

część nr 8 analizator m865 bayer chiron

8) nomenklatura

1.1)wspólny słownik zamówień (cpv)


słownictwo główne

słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

główny przedmiot

24.00.00.00-4

- - -

dodatkowe przedmioty

...-

...-

...-

...-

- - -

- - -

- - -

- - -

1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc)

2) krótki opis

sukcesywna dostawa odczynników do analizatora m865 bayer chiron (36 pozycji)

3) zakres lub wartość

szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2.8 do siwz.

4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/ terminu dostawy (o ile dotyczy)

termin rozpoczęcia wykonania // (dd/mm/rrrr) / termin dostawy // (dd/mm/rrrr)

część nr 9 odczynniki do posiewów krwi

 1. nomenklatura

1.1)wspólny słownik zamówień (cpv)


słownictwo główne

słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

główny przedmiot

24.00.00.00-4

- - -

dodatkowe przedmioty

...-

...-

...-

...-

- - -

- - -

- - -

- - -

1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc)

2) krótki opis

sukcesywna dostawa odczynników do posiewów krwi (3 pozycje)

3) zakres lub wartość

szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2.9 do siwz.

4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/ terminu dostawy (o ile dotyczy)

termin rozpoczęcia wykonania // (dd/mm/rrrr) / termin dostawy // (dd/mm/rrrr)

część nr 10 analizator aminokwasów biochrom 20

 1. nomenklatura

1.1)wspólny słownik zamówień (cpv)


słownictwo główne

słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

główny przedmiot

24.00.00.00-4

- - -

dodatkowe przedmioty

...-

...-

...-

...-

- - -

- - -

- - -

- - -

1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc)

2) krótki opis

sukcesywna dostawa odczynników do analizatora aminokwasów biochrom 20 (4 pozycje)

3) zakres lub wartość

szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2.10 do siwz.

4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/ terminu dostawy (o ile dotyczy)

termin rozpoczęcia wykonania // (dd/mm/rrrr) / termin dostawy // (dd/mm/rrrr)

część nr 11 leki a

 1. nomenklatura

1.1) wspólny słownik zamówień (cpv)


słownictwo główne

słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

główny przedmiot

24.00.00.00-4

- - -

dodatkowe przedmioty

...-

...-

...-

...-

- - -

- - -

- - -

- - -

1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc)

2) krótki opis

sukcesywna dostawa leków (19 pozycji)

3) zakres lub wartość

szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2.11 do siwz.

4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/ terminu dostawy (o ile dotyczy)

termin rozpoczęcia wykonania // (dd/mm/rrrr) / termin dostawy // (dd/mm/rrrr)

część nr 12 leki b

 1. nomenklatura

1.1)wspólny słownik zamówień (cpv)


słownictwo główne

słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

główny przedmiot

24.00.00.00-4

- - -

dodatkowe przedmioty

...-

...-

...-

...-

- - -

- - -

- - -

- - -

1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc)

2) krótki opis

sukcesywna dostawa leków (4 pozycje)

3) zakres lub wartość

szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2.12 do siwz.

4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/ terminu dostawy (o ile dotyczy)

termin rozpoczęcia wykonania // (dd/mm/rrrr) / termin dostawy // (dd/mm/rrrr)

część nr 13 kontrole

 1. nomenklatura

1.1)wspólny słownik zamówień (cpv)


słownictwo główne

słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

główny przedmiot

24.00.00.00-4

- - -

dodatkowe przedmioty

...-

...-

...-

...-

- - -

- - -

- - -

- - -

1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc)

2) krótki opis

sukcesywna dostawa kontrol (6 pozycji)

3) zakres lub wartość

szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2.13 do siwz.

4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/ terminu dostawy (o ile dotyczy)

termin rozpoczęcia wykonania // (dd/mm/rrrr) / termin dostawy // (dd/mm/rrrr)

część nr 14 paski diagnostyczne a

 1. nomenklatura

1.1) wspólny słownik zamówień (cpv)


słownictwo główne

słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

główny przedmiot

24.00.00.00-4

- - -

dodatkowe przedmioty

...-

...-

...-

...-

- - -

- - -

- - -

- - -

1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc)

2) krótki opis

sukcesywna dostawa pasków diagnostycznych (1 pozycja)

3) zakres lub wartość

szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2.14 do siwz.

4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/ terminu dostawy (o ile dotyczy)

termin rozpoczęcia wykonania // (dd/mm/rrrr) / termin dostawy // (dd/mm/rrrr)

część nr 15 paski diagnostyczne b

 1. nomenklatura

1.1)wspólny słownik zamówień (cpv)


słownictwo główne

słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

główny przedmiot

24.00.00.00-4

- - -

dodatkowe przedmioty

...-

...-

...-

...-

- - -

- - -

- - -

- - -

1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc)

2) krótki opis

sukcesywna dostawa pasków diagnostycznych (1 pozycja)

3) zakres lub wartość

szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2.15 do siwz.

4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/ terminu dostawy (o ile dotyczy)

termin rozpoczęcia wykonania // (dd/mm/rrrr) / termin dostawy // (dd/mm/rrrr)

część nr 16 paski diagnostyczne c

 1. nomenklatura

1.1)wspólny słownik zamówień (cpv)


słownictwo główne

słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

główny przedmiot

24.00.00.00-4

- - -

dodatkowe przedmioty

...-

...-

...-

...-

- - -

- - -

- - -

- - -

1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc)

2) krótki opis

sukcesywna dostawa pasków diagnostycznych (1 pozycja)

3) zakres lub wartość

szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2.16 do siwz.

4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/ terminu dostawy (o ile dotyczy)

termin rozpoczęcia wykonania // (dd/mm/rrrr) / termin dostawy // (dd/mm/rrrr)

ogloszenie o zamówieniu - dostawy

katowice: sukcesywne dostawy leków, cytostatyków, narkotyków, kontrastów oraz żywienia pozajelitowego
czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem porozumienia w sprawie zamówień rządowych (gpa): nie.
sekcja i: zamawiający
i. 1) oficjalna nazwa i adres zamawiającego: samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śl. am górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii, do kontaktów: kierownik działu zamówień publicznych mgr inż. izabella krzak
inspektor działu zamówień publicznych mgr iwona micuła, ul. medyków 16, 40-752 katowice, woj. śląskie, tel. (032) 207 15 32, fax (032) 2071546, e-mail: zp@gczdim.katowice.pl, www.gczdim.katowice.pl.
2) adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. i.1).
3) adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. i.1).
4) adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. i.1).
5) rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.
sekcja ii: przedmiot zamówienia
ii.1) opis
1.1) rodzaj zamówienia na roboty budowlane:
1.2) rodzaj zamówienia na dostawy: kupno.
1.3) rodzaj zamówienia na usługi:
1.4) czy jest to umowa ramowa: nie.
1.5) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywne dostawy leków, cytostatyków, narkotyków, kontrastów oraz żywienia pozajelitowego.
1.6) opis/przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawy leków, cytostatyków, narkotyków, kontrastów oraz żywienia pozajelitowego:
pakiet nr 1 leki różne
pakiet nr 2 psychotropy
pakiet nr 3 lek antithrombin
pakiet nr 4 preparaty krwiopochodne
pakiet nr 5 lek filgrastim
pakiet nr 6 analogi pirymidyn
pakiet nr 7 alkaloidy roślinne
pakiet nr 8 leki inne
pakiet nr 9 antybiotyki
pakiet nr 10 antybiotyki beta-laktanowe
pakiet nr 11 antybiotyki linkozamidy
pakiet nr 12 antybiotyki glikopeptydowe
pakiet nr 13 antybiotyki aminoglikozydowe
pakiet nr 14 antybiotyki makrolidowe
pakiet nr 15 antybiotyki oxazolidynowe
pakiet nr 16 chloramphenicol
pakiet nr 17 leki p/grzybicze
pakiet nr 18 tetracykliny
pakiet nr 19 leki p/wirusowe
pakiet nr 20 leki przeciwzakrzepowe i
pakiet nr 21 leki przeciwzakrzepowe ii
pakiet nr 22 leki przeciwzakrzepowe iii
pakiet nr 23 leki przeciwzakrzepowe iv
pakiet nr 24 leki osłaniające i cytoprotekcyjne i
pakiet nr 25 leki osłaniające i cytoprotekcyjne ii
pakiet nr 26 chemioterapeutyki
pakiet nr 27 kontrasty i
pakiet nr 28 kontrasty ii
pakiet nr 29 narkotyki
pakiet nr 30 worki z żywieniem pozajelitowym
pakiet nr 31 substancje recepturowe.
1.7) miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: w siedzibie zamawiającego - apteka szpitalna..
kod nuts:
1.8) nomenklatura
1.8.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.8.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
1.9) podział zamówienia na części: tak.
oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części.
1.10) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
2) wielkość lub zakres zamówienia
2.1) całkowita wartość lub zakres zamówienia: wartość zamówienia ogółem powyżej 130 000,00 euro. ilość pakietów 31..
2.2) opcje. opis i termin, w którym mogą być wykonane:
3) czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12.
sekcja iii: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
iii.1) warunki dotyczące zamówienia
1.1) wymagane wadia i gwarancje: wymagane wadium ogółem 28 000,00 zł..
1.2) główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: określone w siwz..
1.3) forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: określone w siwz..
2) warunki uczestnictwa
2.1) informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
określone w siwz..
2.1.1) stan prawny - wymagane dokumenty: 1. aktualny dokument potwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, np. aktualny wyciąg z rejestru handlowego lub wypis z rejestru działalności gospodarczej, wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
2. kopia zezwolenia głównego inspektora farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej..
2.1.2) zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: określone w siwz..
2.1.3) zdolność techniczna - wymagane dokumenty: określone w siwz..
3) specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
3.1) czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie.
3.2) czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: nie.
sekcja iv: procedura
iv.1) rodzaj procedury: przetarg nieograniczony.
1.1) czy wybrano już kandydatów: nie.
1.2) uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
1.3) wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia
1.3.1) wstępne ogloszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:
1.3.2) inne wcześniejsze publikacje:
1.4) przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) informacje administracyjne
3.1) numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: pn 49/04.
3.2) warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 13.10.2004, cena - 100 pln.
warunki i sposób płatności: przelew lub gotówka..
3.3) termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13.10.2004 godzina 11:30.
3.4) wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data:
3.5) język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.
3.6) termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.7) warunki dotyczące otwarcia ofert
3.7.1) osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: otwarcie jawne..
3.7.2) data, godzina i miejsce: 13.10.2004, godzina 12:00, siedziba zamawiającego..
sekcja vi: inne informacje
vi.1) czy publikacja ogloszenia jest nieobowiązkowa: nie.
2) o ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogloszeń:
3) czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków ue: nie.
4) informacje dodatkowe:
5) data wysłania ogloszenia: 18.08.2004.
załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 1
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków różnych (320 pozycji)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.1 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 2
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa psychotropów (32 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.2 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 3
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leku antithrombin..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.3 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 4
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa preparatu krwiopochodnego..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.4 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 5
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leku filgrastim..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.5 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 6
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa analogów pirymidyn (3 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.6 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 7
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa alkaloidów roślinnych (3 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.7 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 8
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków innych (8 pozycji)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.8 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 9
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa antybiotyków (4 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.9 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 10
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa antybiotyków beta-laktanowych (13 pozycji)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.10 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 11
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa antybiotykó linkozamidów (7 pozycji)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.11 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 12
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa antybiotyków glikopeptydowych (4 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.12 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 13
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa antybiotyków aminoglikozydowych (10 pozycji)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.13 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 14
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa antybiotyków makrolidowych (4 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.14 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 15
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa antybiotyku oxazolidynowego..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.15 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 16
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa chloramphenicolu (3 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.16 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 17
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków p/grzybiczych (15 pozycji)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.17 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 18
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa tetracykliny (2 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.18 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 19
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków p/wirusowych (3 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.19 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 20
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków przeciwzakrzepowych i..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.20 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 21
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków przeciwzakrzepowych ii..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.21 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 22
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków przeciwzakrzepowych iii..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załacznik nr 2.22 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 23
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków przeciwzakrzepowych iv..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.23 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 24
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków osłaniających i cytoprotekcyjnych i (3 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.24 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 25
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa leków osłaniających i cytoprotekcyjnych ii..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.25 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 26
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa chemioterapeutyki (12 pozycji)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.26 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 27
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa kontrastó i (4 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.27 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 28
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa kontrastów ii (3 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.28 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 29
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: saukcesywna dostawa narkotyków (5 pozycji)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.29 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 30
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa worków z żywieniem pozajelitowym (4 pozycje)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.30 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 31
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.00.00.00.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: sukcesywna dostawa substancji recepturowych (40 pozycji)..
3) zakres lub wartość: szczegółowy asortyment i ilości zawarte zostały w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.31 do siwz.
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

ogloszenie o zamówieniu - dostawy

katowice: dostawy gazów medycznych w butlach przez okres 36 miesięcy.
czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem porozumienia w sprawie zamówień rządowych (gpa): nie.
sekcja i: zamawiający
i. 1) oficjalna nazwa i adres zamawiającego: samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śl. am górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii, do kontaktów: teresa nofińska tel. 0-32 207-15-32
faks.0-32 25-26-303, ul. medyków 16, 40-752 katowice, woj. śląskie, tel. (032) 207 15 32, fax (032) 2071546, e-mail: zp@gczdim.katowice.pl, www.gczdim.katowice.pl.
2) adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. i.1).
3) adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. i.1).
4) adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. i.1).
5) rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.
sekcja ii: przedmiot zamówienia
ii.1) opis
1.1) rodzaj zamówienia na roboty budowlane:
1.2) rodzaj zamówienia na dostawy: kupno.
1.3) rodzaj zamówienia na usługi:
1.4) czy jest to umowa ramowa: nie.
1.5) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy gazów medycznych w butlach przez okres 36 miesięcy..
1.6) opis/przedmiot zamówienia: dostawy gazów medycznych w butlach w tym :
1.pakiet nr 1 tlenek azotu;
2.pakiet nr 2 pozostałe gazy medyczne.
1.7) miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: tlenownia siedziba zamawiającego.
kod nuts:
1.8) nomenklatura
1.8.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.11.11.40.
1.8.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
1.9) podział zamówienia na części: tak.
oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części.
1.10) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
2) wielkość lub zakres zamówienia
2.1) całkowita wartość lub zakres zamówienia: dostawy gazów medycznych w butlach w tym :
pakiet nr 1 tlenek azotu, dzierżawa butli w ilości 6 sztuk
pakiet nr 2 pozostałe gazy medyczne:podtlenek azotu, azot, azot ciekły, dwutlenek węgla, tlen medyczny,dzierżawa butli w ilości 86 sztuk.
2.2) opcje. opis i termin, w którym mogą być wykonane:
3) czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36.
sekcja iii: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
iii.1) warunki dotyczące zamówienia
1.1) wymagane wadia i gwarancje: wadium ogółem: 41400,00 pln w tym: pakiet nr1: 34 300,00 pln, pakiet nr2: 7 100,00 pln.
1.2) główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: termin płatności min. 30 dni.
1.3) forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: określona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) warunki uczestnictwa
2.1) informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.1.1) stan prawny - wymagane dokumenty: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.1.2) zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.1.3) zdolność techniczna - wymagane dokumenty: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
3.1) czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie.
3.2) czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: nie.
sekcja iv: procedura
iv.1) rodzaj procedury: przetarg nieograniczony.
1.1) czy wybrano już kandydatów: nie.
1.2) uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
1.3) wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia
1.3.1) wstępne ogloszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:
1.3.2) inne wcześniejsze publikacje:
1.4) przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) informacje administracyjne
3.1) numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: pn/47/04.
3.2) warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 12.10.2004, cena - 50 pln.
warunki i sposób płatności: gotówka,przelew lub za zaliczeniem płatności.
3.3) termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.10.2004 godzina 11:30.
3.4) wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data:
3.5) język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.
3.6) termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.7) warunki dotyczące otwarcia ofert
3.7.1) osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: otwarcie jawne.
3.7.2) data, godzina i miejsce: 12.10.2004, godzina 12:00, siedziba zamawiającego (sala konferencyjna pojkój 6).
sekcja vi: inne informacje
vi.1) czy publikacja ogloszenia jest nieobowiązkowa: nie.
2) o ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogloszeń:
3) czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków ue: nie.
4) informacje dodatkowe:
5) data wysłania ogloszenia: 16.08.2004.
załącznik b - informacje o częściach zamówienia
część nr: 1
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.11.11.40, 24.11.12.20.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: tlenek azotu w butlach 10 l
-dzierżawa butli gazowych w ilości 6 sztuk.
3) zakres lub wartość: tlenek azotu - 267 butli
dzierżawa butli gazowych w ilości 6 sztuk
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
część nr: 2
1) nomenklatura
1.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.11.11.40.
1.2) inna odpowiednia nomenklatura (cpa/nace/cpc):
2) krótki opis: 1. podtlenek azotu w butlach 10 l;
2. azot w butlach 50 l, czystość 5.0;
3. azot ciekły;
4. dwutlenek węgla w butlach 10 l;
5. tlen w butlach 40 l;
6. tlen w butlach 10 l;
7. tlen w butlach 2 l;
8. dzierżawa butli.
3) zakres lub wartość: 1. podtlenek azotu 720 szt.;
2. azot 9 szt.;
3. azot ciekły 400 kg;
4. dwutlenek węgla w butlach 10 l 12 szt;
5. tlen w butlach 40 l 180szt;
6. tlen w butlach 10 l 1200szt;
7. tlen w butlach 2 l 1200szt
8. dzierżawa butli
4) wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

Strona wyświetlona: 2 633 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl