środa, 15 lipiec 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2004-11-15 09:26:22
Powrót do aktualnego wyglądu

zamówienia publiczne

ogloszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

1.

zamawiający:

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6

śląskiej akademii medycznej w katowicach

górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii

40-752 katowice
ul. medyków 16
woj. śląskie
pow. m. katowice
tel. (0-32) 207 18 00, fax (0-32) 207 15 46
e-mail:zp@gczdim.katowice.pl

2.

zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę błon do kamery laserowej, termicznej dla zakładu diagnostyki obrazowej

zadanie nr 1 – błony do kamery laserowej, termicznej kodak dry view 8100

(grupa cpv 253)

dopuszcza się składanie ofert równoważnych

3.

termin realizacji zamówienia (wymagany):
12 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne

4.

kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena 100%

5.

specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać:
w siedzibie zamawiającego w pokoju numer 202 lub za zaliczeniem pocztowym.
cena formularza siwz: 30,00 zł. (słownie: trzydzieści złotych).

6.

uprawnieni pracownicy do kontaktów z wykonawcami:
zastępca kierownika działu zamówień publicznych mgr teresa nofińska
w godzinach 900 do 1400
pokój nr 202
nr tel. /0-32/ 207 15 32, faksu /0-32/ 252-63-03
e-mail: zp@gczdim.katowice.pl

7.

miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego – kancelaria, do dnia 30 listopada 2004 roku do godziny 1130.

8.

miejsce i termin otwarcia ofert:
w w siedzibie zamawiającego pokój 202 a dnia 30 listopada 2004 roku o godzinie 1200.

9.

wadium ogółem- 1300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych)

10.

w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie artart. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe okrokreślone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.

termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.


ogloszenie o zamówieniu

na dostawy artykułów żywieniowych dla małych dzieci


i. zamawiający
1) samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śl. am górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii,

osoba upoważniona do kontaktów: mgr joanna żyszczyńska - inspektor dzp,

2) adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. i.1).
3) adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. i.1).

ii: przedmiot zamówienia
1) opis
1.2) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa artykułów żywieniowych dla małych dzieci.
1.3) opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy artykułów żywieniowych dla małych dzieci. zamówienie zostało przez zamawiającego podzielone na 8 pakietów.
1.4) miejsce dostaw: apteka szpitalna.
1.5) nomenklatura
1.5.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 15.00.00.00, 15.50.00.00, 15.80.00.00.
1.6) czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.
1.7) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
2) wielkość lub zakres zamówienia
2.1) wartość lub zakres zamówienia: wartość zamówienia powyżej 60.000 euro. ilość zadań: 8.
3) czas trwania zamówienia lub termin wykonania: dostawy sukcesywne przez okres 12 miesięcy.


iii: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1) wymagane wadium: wadium ogółem: 6.940,00 pln.
2) warunki uczestnictwa
2.1) informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: określone w siwz.

iv: tryb
1) tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2) kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) informacje administracyjne
3.1) warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:

siwz dostępna do 13.12.2004, cena siwz - 50.00 zł.
3.2) termin składania ofert: 14.12.2004 godzina 11:30, siedziba zamawiającego
3.3) termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
3.4) data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.12.2004, godzina 12:00, siedziba zamawiającego.

Strona wyświetlona: 2 606 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl