środa, 15 lipiec 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2004-12-01 13:14:56
Powrót do aktualnego wyglądu

zamówienia publiczne

ogloszenie o zamówieniu

na dostawy drobnego sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych

oraz odzieży i bielizny operacyjnej w pakietach od nr 1 do nr 47

i. zamawiający

1) samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6

śląskiej akademii medycznej w katowicach

górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii

ul. medyków 16 40-752 katowice

osoby upoważnione do kontaktów:

mgr inż. izabella krzak - kierownik działu zamówień publicznych

tel. 0-32 207 16 45

mgr iwona micuła - inspektor działu zamówień publicznych

tel. 0-32 207 15 27

2) adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. i.1

3) adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. i.1

ii. przedmiot zamówienia

1. opis:

1.2) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

dostawy drobnego sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych oraz odzieży i bielizny operacyjnej w pakietach od nr 1 do nr 47.

1.3) opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy drobnego sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych oraz odzieży i bielizny operacyjnej.

zamówienie zostało przez zamawiającego podzielone na 47 pakietów:

pakiet 1

dreny i cewniki

pakiet 2

cewniki i worki na mocz

pakiet 3

sondy i zgłębniki

pakiet 4

linie monitorujące

pakiet 5

komory nawilżające

pakiet 6

elektrody

pakiet 7

filtry

pakiet 8

strzykawki

pakiet 9

ostrza i igły

pakiet 10

kaniule żylne

pakiet 11

micrometody ob.

pakiet 12

kaniule żylne i tętnicze

pakiet 13

zestawy i igły anestezjologiczne

pakiet 14

cewniki żylne

pakiet 15

porty naczyniowe

pakiet 16

zestawy do drenażu

pakiet 17

zestawy do przetaczania

pakiet 18

rurki tracheostomijne

pakiet 19

rurki ustno-gardłowe i tracheostomijne

pakiet 20

rurki intubacyjne

pakiet 21

worki do żywienia pozajelitowego

pakiet 22

rękawice niejałowe

pakiet 23

pojemniki na zużyty sprzęt

pakiet 24

pojemniki cylindryczne

pakiet 25

systemy oddechowe

pakiet 26

pozostały sprzęt medyczny i

pakiet 27

folie na mikroskop

pakiet 28

pozostały sprzęt medyczny ii

pakiet 29

zestawy do gastrostomii

pakiet 30

smoczki do karmienia

pakiet 31

gryzaki dla wcześniaków

pakiet 32

osprzęt

pakiet 33

klipsownice i klipsy

pakiet 34

staplery i wkłady

pakiet 35

zaciski do zamykania pokrywy czaszki

pakiet 36

implanty ortopedyczne

pakiet 37

czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego

pakiet 38

protezy, wycinki i łaty

pakiet 39

protezy i substytuty

pakiet 40

narzędzia chirurgiczne

pakiet 41

prowadnica podskórna

pakiet 42

niesterylne materiały medyczne

pakiet 43

niesterylna odzież ochronna

pakiet 44

pozostały sprzęt medyczny iii

pakiet 45

obłożenia pola operacyjnego

pakiet 46

kaniule żylne

pakiet 47

akcesoria do aparatu infant flow

1.4) miejsce dostaw: asortyment sterylny - apteka szpitalna, niesterylny - magazy

1.5) nomenklatura

1.5.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 33.00.00.00-0

1.6) czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

1.7) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

2) wielkość lub zakres zamówienia

2.1) wartość lub zakres zamówienia:

wartość zamówienia powyżej 130 000,00 euro, ilość zadań – 47.

3) czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

dostawy sukcesywne przez okres 12 miesięcy.

iii. informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1) wymagane wadium: wadium ogółem 36 362,00 pln

2) warunki uczestnictwa

2.1) informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: określone w siwz

iv. tryb

1) tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

2) kryteria oceny ofert: cena 70% i jakość 30%

3) informacje administracyjne

3.1) warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:

siwz dostępna do 24 stycznia 2005 roku, cena siwz – 100,00 pln

3.2) termin składania ofert:

24 styczeń 2005 rok godzina 11:30 siedziba zamawiającego

3.3) termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

3.4) data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

24 styczeń 2005 rok, godzina 12:00, siedziba zamawiającego

ogloszenie o zamówieniu

na dostawy odczynników do mokrej chemii wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego.

i. zamawiający

1) samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6

śląskiej akademii medycznej w katowicach

górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii

ul. medyków 16 40 –752 katowice

tel. 0-32 207- 18- 00 faks 207-15-46

e-mail: zp@gczdim.katowice.pl

osoby upoważnione do kontaktów:

mgr inż. izabella krzak –kierownik działu zamówień publicznych tel. 207-16-45

mgr teresa nofińska – z-ca kierownika działu zamówień publicznych tel. 207-15-32

2) adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. i.1

ii. przedmiot zamówienia

 1. opis:
  1.2) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

dostawy odczynników do mokrej chemii wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego

  1. opis przedmiotu zamówienia:

dostawy sukcesywne odczynników do mokrej chemii wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego - umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy.

  1. miejsce dostaw:

dostawy odczynników - magazyn mieszczący się w siedzibie zamawiającego;

analizator biochemiczny - zakład diagnostyki laboratoryjnej mieszczący się w siedzibie zamawiającego.

  1. nomenklatura
   1.5.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.49.65.00-2 i 33.25.34.50-7

  2. czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

  3. czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 1. wielkość lub zakres zamówienia:

2.1) wartość lub zakres zamówienia:

wartość zamówienia powyżej 130 000,00 euro,

 1. czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

dostawy sukcesywne przez okres 36 miesięcy od podpisania umowy.

iii. informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 1. wymagane wadium: wadium ogółem 16 000,00 pln słownie: szesnaście tysięcy

 2. warunki uczestnictwa
  2.1) informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
  określone w siwz

2.1.1) stan prawny - wymagane dokumenty:

określony w siwz
2.1.2) zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:

określone w siwz

iv. procedura
1) tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

2) kryteria oceny ofert
2.1) oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem :

 1. cena - 70 %
 2. parametry techniczne - 30 %
  3.1) numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: pn/75/04
  3.2) warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 20.01.2005, cena siwz – 100.00 pln

3.2.1. warunki i sposób płatności:
odbiór osobisty w dziale zamówień publicznych (pokój 202) lub przesyłka pocztowa po wcześniejszym zamówieniu przesłanym faksem ( nr faksu 0-32 25-26-303) płatne: gotówka, przelew, lub zaliczenie pocztowe
3.3) język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.
3.4) termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania. ofert.
3.5) warunki dotyczące otwarcia ofert
3.6) osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert:

otwarcie jawne

3.7) data, godzina i miejsce otwarcie ofert:

data 20.01.2005 godzina 12:00 w siedzibie zamawiającego pokój 202a

ogloszenie o zamówieniu

na dostawy gazów medycznych w butlach przez okres 36 miesięcy

i. zamawiający

1) samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6
ś
ląskiej akademii medycznej w katowicach
górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii
ul. medyków 16 40 –752 katowice
tel. 0-32 207- 18- 00 faks 207-15-46
e-mail: zp@gczdim.katowice.pl

osoby upoważnione do kontaktów:
mgr inż. izabella krzak –kierownik działu zamówień publicznych tel. 207-16-45
mgr teresa nofińska – z-ca kierownika działu zamówień publicznych tel. 207-15-32

2) adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. i.1

ii. przedmiot zamówienia

1) opis:

1.2) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

dostawy gazów medycznych w butlach przez okres 36 miesięcy

1.3) opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy gazów medycznych w butlach przez okres 36 miesięcy od podpisania umowy.

zamówienie zostało przez zamawiającego podzielone na 3 pakiety:

1. pakiet nr 1 tlenek azotu w butlach 10 l, dzierżawa butli gazowych w ilości 6 sztuk;
2. pakiet nr 2 sprężone powietrze medyczne, dzierżawa butli w ilości 7 sztuk;
3. pakiet nr 3 pozostałe gazy medyczne, dzierżawa butli w ilości 50 sztuk..

1.4) miejsce dostaw: tlenownia zamawiającego

1.5) nomenklatura

1.5.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.11.11.40

1.6) czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

1.7) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

2) wielkość lub zakres zamówienia

2.1) wartość lub zakres zamówienia:

wartość zamówienia powyżej 130 000,00 euro, ilość zadań – 3.

3) czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

dostawy sukcesywne przez okres 36 miesięcy od podpisania umowy.

iii: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1) wymagane wadium: wadium ogółem 38 500,00 pln

2) warunki uczestnictwa

2.1) informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
2/ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (o ile nie zawierają daty ważności).
3/ aktualną informację z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4/ aktualną informację z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5/ koncesje, zezwolenia lub licencje jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, w przypadku jeżeli przepisy nie wymagają koncesji, zezwolenia lub licencji do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie,
6/ wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
7/ atesty /certyfikaty/ świadectwa rejestracji, wymagane przepisami prawa rzeczpospolitej polskiej dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do bezpiecznego użytkowania w zakładach opieki zdrowotnej.
8/ listę podwykonawców, jeżeli wykonawca zamierza wykonanie części zamówienia powierzyć podwykonawcom.
9. polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
10. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

2.1.1) stan prawny - wymagane dokumenty:

1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
2.wykonawcy składający ofertę wspólnie zobowiązani są do oferty dołączyć:
a) konsorcjum - list intencyjny podpisany przez wykonawców chcących wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne, wyznaczyć lidera oraz osoby odpowiedzialne,
b) spółka cywilna - umowa spółki cywilnej.
c) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli wartość kontraktu przekracza lub jest równa dwukrotności kapitału zakładowego, zobowiązane są do dołączenia uchwały zgromadzenia wspólników wyrażającej zgodę na zawarcie kontraktu, chyba że osoby reprezentujące spółkę mają prawo do zaciągnięcia zobowiązań w takiej wysokości i wynika to wprost z dołączonych dokumentów.

2.1.2) zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 1.polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej..

2.1.3) zdolność techniczna - wymagane dokumenty: koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, w przypadku jeżeli przepisy nie wymagają koncesji, zezwolenia lub licencji do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie,.

iv.procedura

1) tryb udzielenia zamówienia: przyspieszona negocjacyjna

1.1) czy wybrano już kandydatów: nie.

1.2) uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu. na podstawie art. 40 ust. 4 zamawiający może wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia.

1.3) wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia

1.3.1) wstępne ogloszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:

1.3.2) inne wcześniejsze publikacje: 2004/s 161 - 139659 z dnia 19.08.2004.

1.4) przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: minimum 5.

2. 1) kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2. 2) informacje administracyjne

3. 1) numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: nzo/72/04.

3. 2) warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 2.12.2004,

3.3) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 03.12.2004 godzina 4:00.

3.4) wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data: 08.12.2004.

3.5) język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.

3.6) termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania. ofert.

3.7) warunki dotyczące otwarcia ofert

3.7.1) osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: wykonawcy zaproszeni do składania ofert..

3.7.2) data, godzina i miejsce składania wniosków: 03.12.2004, godzina 14:00, wnioski należy składać w kancelarii mieszczącej się w siedzibie zamawiającego pokój nr 1.

ogloszenie o zamówieniu

na dostawy leków różnych w pakietach od nr 1 do nr 8

i. zamawiający

1) samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6
śląskiej akademii medycznej w katowicach
górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii
ul. medyków 16 40 –752 katowice
tel. 0-32 207- 18- 00 faks 207-15-46
e-mail:
zp@gczdim.katowice.pl

osoby upoważnione do kontaktów:
mgr inż. izabella krzak –kierownik działu zamówień publicznych tel. 207-16-45
mgr teresa nofińska – z-ca kierownika działu zamówień publicznych tel. 207-15-32

2) adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. i.1

3) adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. i.1

ii. przedmiot zamówienia

1)opis:

1.2) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

dostawy leków różnych w pakietach od nr 1 do nr 8.

1.3) opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy leków różnych.

zamówienie zostało przez zamawiającego podzielone na 8 pakietów:

pakiet 1 - leki różne
pakiet 2 - leki p/grzybicze
pakiet 3 - leki przeciwzakrzepowe i
pakiet 4 - leki przeciwzakrzepowe ii
pakiet 5 - leki przeciwzakrzepowe iii
pakiet 6 - leki przeciwzakrzepowe iv
pakiet 7 - kontrasty
pakiet 8 - substancje recepturowe

1.4) miejsce dostaw: apteka szpitalna

1.5) nomenklatura

1.5.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 24.40.00.00-4

1.6) czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

1.7) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

2) wielkość lub zakres zamówienia

2.1) wartość lub zakres zamówienia:

wartość zamówienia powyżej 130 000,00 euro, ilość zadań – 8.

3) czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

dostawy sukcesywne przez okres 12 miesięcy.

iii: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1) wymagane wadium: wadium ogółem 13 139,00 pln

2) warunki uczestnictwa

2.1) informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: określone w siwz

iv: tryb

1) tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

2) kryteria oceny ofert: najniższa cena

3) informacje administracyjne

3.1) warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: siwz dostępna do 12 stycznia 2005 roku, cena siwz – 100,00 pln

3.2) termin składania ofert: 12 styczeń 2005 rok godzina 11:30 siedziba zamawiającego

3.3) termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

3.4) data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 12 styczeń 2005 rok, godzina 12:00, siedziba zamawiającego

o g ł o s z e n i e
o przetargu

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śląskiej akademii medycznej w katowicach górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii

40-752 katowice, ul. medyków 16, telefon (032) 207-18-00, fax (032) 207-15-46

ogłasza przetarg

i zaprasza do składania ofert na:

 • wynajęcie pomieszczeń pracowni rezonansu magnetycznego o powierzchni 406,11 m2 dla prowadzania działalności z zakresu diagnostyki obrazowej rm po uprzednim dokonaniu:

 • demontażu starego aparatu organizatora,

 • zainstalowaniu posiadanego przez oferenta nowego aparatu rm

 • adaptacji pomieszczeń na organizację pracowni rm ”

dodatkowe informacje:

wizytowania pomieszczeń oraz wglądu w dokumentację techniczno-budowlaną można dokonywać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 14oo, po uprzednim uzgodnieniu powyższego z mgr inż. zbigniewem konsek tel. 0-32/207-15-14.

miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu:

składanie ofert do dnia 7.12.2004 r. do godz. 930 na zasadach określonych w „szczegółowych warunkach przetargu”.

otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora w dniu 7.12.2004 r. o godz. 1000 na posiedzeniu jawnym.

rozstrzygnięcie przetargu przez komisję przetargową dokonane zostanie w dniu 7.12..2004 r. na posiedzeniu niejawnym.

szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym:

szczegółowe warunki przetargu, w tym wzory umów należy pobrać w siedzibie organizatora – dział administracyjno-gospodarczy (pok. nr 64), w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 900 do 1400, po uprzednio dokonanej w kasie organizatora wpłacie 50,00 zł.

organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz do przesunięcia terminu składania ofert w każdym czasie bez podania przyczyny.

ogloszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

1.

zamawiający:

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6

śląskiej akademii medycznej w katowicach

górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii

40-752 katowice
ul. medyków 16
woj. śląskie
pow. m. katowice
tel. (0-32) 207 18 00, fax (0-32) 207 15 46
e-mail:zp@gczdim.katowice.pl

2.

zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę błon do kamery laserowej, termicznej dla zakładu diagnostyki obrazowej

zadanie nr 1 – błony do kamery laserowej, termicznej kodak dry view 8100

(grupa cpv 253)

dopuszcza się składanie ofert równoważnych

3.

termin realizacji zamówienia (wymagany):
12 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne

4.

kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena 100%

5.

specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać:
w siedzibie zamawiającego w pokoju numer 202 lub za zaliczeniem pocztowym.
cena formularza siwz: 30,00 zł. (słownie: trzydzieści złotych).

6.

uprawnieni pracownicy do kontaktów z wykonawcami:
zastępca kierownika działu zamówień publicznych mgr teresa nofińska
w godzinach 900 do 1400
pokój nr 202
nr tel. /0-32/ 207 15 32, faksu /0-32/ 252-63-03
e-mail: zp@gczdim.katowice.pl

7.

miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego – kancelaria, do dnia 30 listopada 2004 roku do godziny 1130.

8.

miejsce i termin otwarcia ofert:
w w siedzibie zamawiającego pokój 202 a dnia 30 listopada 2004 roku o godzinie 1200.

9.

wadium ogółem- 1300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych)

10.

w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie artart. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe okrokreślone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.

termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.


ogloszenie o zamówieniu

na dostawy artykułów żywieniowych dla małych dzieci


i. zamawiający
1) samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śl. am górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii,

osoba upoważniona do kontaktów: mgr joanna żyszczyńska - inspektor dzp,

2) adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. i.1).
3) adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. i.1).

ii: przedmiot zamówienia
1) opis
1.2) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa artykułów żywieniowych dla małych dzieci.
1.3) opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy artykułów żywieniowych dla małych dzieci. zamówienie zostało przez zamawiającego podzielone na 8 pakietów.
1.4) miejsce dostaw: apteka szpitalna.
1.5) nomenklatura
1.5.1) wspólny słownik zamówień (cpv): 15.00.00.00, 15.50.00.00, 15.80.00.00.
1.6) czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.
1.7) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
2) wielkość lub zakres zamówienia
2.1) wartość lub zakres zamówienia: wartość zamówienia powyżej 60.000 euro. ilość zadań: 8.
3) czas trwania zamówienia lub termin wykonania: dostawy sukcesywne przez okres 12 miesięcy.


iii: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1) wymagane wadium: wadium ogółem: 6.940,00 pln.
2) warunki uczestnictwa
2.1) informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: określone w siwz.

iv: tryb
1) tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2) kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) informacje administracyjne
3.1) warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:

siwz dostępna do 13.12.2004, cena siwz - 50.00 zł.
3.2) termin składania ofert: 14.12.2004 godzina 11:30, siedziba zamawiającego
3.3) termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
3.4) data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.12.2004, godzina 12:00, siedziba zamawiającego.

Strona wyświetlona: 2 773 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl