poniedziałek, 24 styczeń 2022
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2021-11-09 14:04:51
Powrót do aktualnego wyglądu

PRACA

 

Dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. ?w. Jana Pawła II?Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6?Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Pobierz pliki


Zainteresowanych prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego wraz z CV na adres kadry.kier@gczd.katowice.pl?

wytworzył: Justyna Bubik, Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (09-11-2021)
wprowadził: Rafał Mroczkowski (09-11-2021)

 


 

PRACA

 

Dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. ?w. Jana Pawła II?Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6?Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach poszukuje kandydat?w na stanowisko

Informatyk.

Pobierz pliki:


Zainteresowanych prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego wraz z CV na adres kadry.kier@gczd.katowice.pl?

wytworzył: Patrycja Ko?odziejczyk, Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (23-06-2021)
wprowadził: Piotr Lipski (23-06-2021)

 


 

 

Dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. ?w. Jana Pawła II?Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6?Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zatrudni

pracownika na stanowisko psychologa.

Pobierz pliki:


Zainteresowanych prosimy o przesy?anie listu motywacyjnego wraz z CV na adres?kadry@gczd.katowice.pl?.

wytworzył: Dorota Skrzy?ska,?Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (03-03-2021)
wprowadził: Piotr Lipski (03-03-2021)

?


?

?

Dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. ?w. Jana Pawła II?Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6?Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zatrudni

piel?gniarki do pracy w Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych.

Pobierz pliki:


Zainteresowanych prosimy o przesy?anie listu motywacyjnego wraz z CV na adres?kadry@gczd.katowice.pl?.

wytworzył: Dorota Skrzy?ska,?Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (22-07-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (22-07-2020)

?


?

?

Dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. ?w. Jana Pawła II?Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6?Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zatrudni

specjalist? ds. bada? klinicznych i zakupu ?wiadcze? zdrowotnych.

Pobierz pliki:


Zainteresowanych prosimy o przesy?anie listu motywacyjnego wraz z CV na adres?kadry@gczd.katowice.pl?w terminie do 31.07.2020r.

wytworzył: Justyna Bubik,?Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (29-06-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (29-06-2020)

?


?

?

Dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. ?w. Jana Pawła II?Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6?Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach?poszukuje kandydat?w na stanowisko:?

Lekarza specjalisty z dziedziny neonatologii


Zainteresowanych prosimy o przesy?anie listu motywacyjnego wraz z CV na adres kadry@gczd.katowice.pl?

wytworzył: Patrycja Ko?odziejczyk,?Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (29-01-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (29-01-2020)

?


?

?

?Dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. ?w. Jana Pawła II?Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6?Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zatrudni:

- piel?gniarki na oddzia?y pediatryczne: zachowawcze i zabiegowe.

Oferujemy umowy o prac? lub umow? cywilno-prawn?.


Zainteresowanych prosimy o przesy?anie listu motywacyjnego wraz z CV na adres kadry@gczd.katowice.pl?.

wytworzył: Dorota Skrzy?ska,?Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (29-11-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (29-11-2019)

?


??

Dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. ?w. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6?Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach poszukuje kandydat?w??na stanowisko:

- Lekarza specjalisty z dziedziny pediatrii
- Lekarza specjalisty z dziedziny diabetologii

Pobierz plik:

Ogłoszenie (doc)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf)

Zainteresowanych prosimy o przes?anie listu motywacyjnego wraz z CV na adres?kadry@gczd.katowice.pl?.

wytworzył: Dorota Skrzy?ska,?Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (09-09-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (09-09-2019)

 


 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator
Administratorem danych osobowych kandydat?w do pracy jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. ?w.?Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy?ul.?Medyków 16, 40-752 Katowice (Szpital).

Cel i podstawa prawna
Pa?stwa dane osobowe przetwarzane b?d? w celu przeprowadzenia bie??cego procesu rekrutacji.
Przetwarzanie danych wymaganych przez Szpital jest niezb?dne do podj?cia dzia?a? przed zawarciem umowy. Podanie tych danych jest warunkiem udzia?u w procesie rekrutacji.
Inne dane ujawnione w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane b?d? na podstawie Pa?stwa zgody. Ich podanie jest dobrowolne, a zgod? mo?na odwo?a? w?ka?dym czasie.

Szpital b?dzie przetwarza? dane osobowe r?wnie? w przysz?ych procesach rekrutacyjnych, je?eli wyra?? Pa?stwo na?to odr?bn? zgod?, kt?r? mo?na odwo?a? w dowolnym czasie. Oświadczenie o wyra?eniu zgody na?wykorzystanie danych w przysz?ych rekrutacjach mo?e by? wyra?one w tre?ci dokument?w aplikacyjnych w nast?puj?cy spos?b:
"Wyra?am zgod? na przetwarzanie danych osobowych w?celu wykorzystania ich przez Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. ?w.?Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w?Katowicach w?przysz?ych procesach rekrutacyjnych.?

Okres przechowywania
Pa?stwa dane b?d? przechowywane do zako?czenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyra?enia zgody na wykorzystanie danych w przysz?ych rekrutacjach, Pa?stwa dane b?d? przechowywane przez 12 miesięcy.

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych s? podmioty dostarczaj?ce i wspieraj?ce systemy teleinformatyczne, operatorzy pocztowi oraz inne podmioty w zakresie sprawowanej kontroli lub nadzoru nad Szpitalem zgodnie z?obowi?zuj?cymi przepisami prawa. Dane osobowe nie b?d? przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pa?stwa prawa
Przys?uguje Pa?stwu prawo dost?pu do swoich danych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych (na adres Urz?du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Inspektor ochrony danych
Szpital wyznaczy? Inspektora Ochrony Danych, z kt?rym mo?na si? skontaktowa? poprzez e-mail: iodo@gczd.katowice.pl lub pod adresem siedziby Szpitala w ka?dej sprawie dotycz?cej przetwarzania danych osobowych.

wytworzył: Dorota Skrzy?ska,?Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (15-06-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (15-06-2020)

 

Strona wyświetlona: 4 678 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)