czwartek, 30 czerwca 2022
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2007-06-26 13:15:12
Powrót do aktualnego wyglądu

sposób i zasady prowadzenia archiwum dokumentacji medycznej oraz sposób i zasady jej udostępniania

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śum w katowicach górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii, prowadzi archiwum dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (dz. u. nr 91, poz.408 z późn. zm.)

instrukcja zasad przechowywania dokumentacji medycznej wytworzonej
w jednostkach organizacyjnych szpitala i jej udostępniania wewnątrz szpitala odbywa się zgodnie z zarządzeniami dyrektora:

  • zarządzenie nr 27 z dnia 15.07.2005r. w sprawie wprowadzenia "instrukcji zasad przekazywania dokumentacji medycznej w jednostkach organizacyjnych szpitala i jej udostępniania wewnątrz szpitala",
  • zarządzenie nr 15 z dnia 28.04.2006r. dotyczące zasad udostępniania wypożyczania
    z archiwum zakładu diagnostyki obrazowej dokumentacji medycznej mr lub tk wewnątrz szpitala.

dokumentacja medyczna udostępniana jest podmiotom uprawnionym na mocy w/w ustawy w następujący sposób:

  • do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Strona wyświetlona: 16 387 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)