poniedziałek, 24 styczeń 2022
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2008-11-03 10:50:41
Powrót do aktualnego wyglądu

instrukcja obsługi

informacje ogólne

bip - co to jest?
biuletyn informacji publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

biuletyn informacji publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. na stronach bip można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych.

strona główna bip
na stronę główną biuletynu informacji publicznej górnośląskiego centrum zdrowia matki i dziecka można dostać się:
w sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu url w przeglądarce internetowej http://www.gczd.katowice.pl/bip

główna strona biuletynu składa się z nagłówka, menu, okna wyszukiwarki, stopki oraz okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi bip.

nagłówek, wyszukiwarka, stopka oraz menu przedmiotowe są stałymi elementami strony. poprzez odpowiednie wywołania odnośników (ang. link) z menu przedmiotowego zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

menu przedmiotowe podzielone zostało na części:

informacje ogólne:
gczdim katowice
zarząd
oddziały
statut
schemat organizacyjny
plan finansowy
zamówienia publiczne
informacje nieudostępnione

obsługa biuletynu:
instrukcja obsługi
statystyki
redakcja

* * *


- ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się okreslenie - ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (dz.u. z 2001 r. nr 112, poz. 1198.)

- ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie - rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji (dz.u. z 2002 r. nr 67 poz. 619)

- niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron biuletynu informacji publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiazany do tego ustawą.

- ''podmiot'' oznacza dysponenta niniejszej podmiotowej strony biuletynu informacji publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej

- ''bip'' oznacza biuletyn informacji publicznej.

- w przypadku wyłaczenia jawności informacji publicznej, w biuletynie informacji publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje sie organ lub osobę, które dokonały wyłaczenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłaczenia jawności.

- w lewym panelu ekranu znajduje sie menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w bip.

- wizualizacja bip, stanowi nierozerwalną część z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostepnianie informacji publicznych w bip.

- dostęp do informacji publicznych udostępnionych w bip jest również możliwy poprzez stronę główną bip posiadającą adres url - http://www.bip.gov.pl/ według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

- w przypadku awarii serwera podmiotowej strony bip, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

wyjaśnienia dotyczące odnośników bip:

''redakcja'' - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do biuletynu informacji publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia jest to pracownik podmiotu.

''www.bip.gov.pl'' - pozwala na otwarcie strony głównej biuletynu informacji publicznej tworzonej przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. strona główna bip zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostepniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połaczenia z ich stronami.

Strona wyświetlona: 1 436 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)